A növények védekezése a sötétben – Mindig aktívak-e az antioxidánsok?

A környezeti tényezők, köztük a fény, a páratartalom vagy éppen a hőmérséklet döntően befolyásolják a növények mindennapi életét. Köztük is a fény az egyik olyan kulcsfontosságú tényező, mely nemcsak a növények optimális növekedését és fejlődését szabályozza, hanem fontos szerepet játszik a növények stresszválaszai­ban, köztük a növényi kórokozókkal vagy a káros környezeti hatásokkal szembeni védekezésben is.

A fény kvantitatív és kvalitatív tulajdonsággal is bír, melyeket a növények speciális fotoreceptorok (példá­ul vörös fényt érzékelő fitokrómok vagy a kék fényt érzékelő kriptokrómok) segítségével érzékelnek. A fo­toreceptorokkal történő fényérzékelés nemcsak a nö­vények növekedését és fejlődését, hanem védekezésü­ket is döntően befolyásolja. Emellett a fény biztosítja a szükséges energiát a növények fotoszintéziséhez is, mely során az energiáját felhasználva szerves anyago­kat (szénhidrátokat) állítanak elő. Éppen ezért a megfe­lelő fényviszonyhoz képest a magas- és alacsony fény­intenzitás, a fény összetételének változása, az árnyék vagy a sötétség, vagy akár a fényperiódus hosszának és időszakának megváltozása eltérő növényi stresszvála­szokat okozhatnak.

Ezek alapján kérdésként merülhet fel, vajon mi törté­nik a fény hiányában (például éjszaka vagy tartós sötét­ség alkalmával) a növényekben? Milyen élettani, biokémi­ai és molekuláris biológiai változások zajlanak a fényhez képest? Mindez hogyan befolyásolja a növények védeke­zését a változó környezeti kihívásokkal szemben?

Janus-arcú molekulák

A római mitológiából ismert Janus a kezdet és a vég is­tene volt, akit két arccal ábrázoltak utalva az általa kép­viselt kettősségre. Az élőlényekben, így a növényekben is vannak olyan kettős természetű vegyületek, melyek egyszerre játszanak szerepet „békében és háborúban”. Ezek közé tartoznak egyes reaktív oxigénformák (ROF), melyek párosítatlan elektronnal rendelkeznek és ez­által képesek gyorsan elektront elvonni környezetük­ből. Közéjük tartozik például a szuperoxid-gyök anion (O2•–) és a hidrogén-peroxid (H2O2) is. A szuperoxid-gyö­kanion rendkívül reakcióképes, féléletideje 1-4 μs és migrációs távolsága 30 nm a sejten belül. Ezzel szemben a hidrogén-peroxid féléletideje több, mint 1 ms és migrá­ciós távolsága akár az 1 μm-t is meghaladhatja. A hidro­gén-peroxid természetére igaz talán leginkább a kettős­ség. Sokáig ugyanis káros molekulának tartották, mára azonban bebizonyosodott, hogy nagy koncentrációban valóban károsítja a sejteket alkotó fehérjék, lipidek és nukleinsavak szerkezetét és ezáltal működésüket, vala­mint bebizonyították, hogy szerepet játszik a programo­zott sejthalál kiváltásában, mely segítségével a növény meg tudja fékezni egyes kórokozók továbbterjedését a fertőzés helye körüli sejtek pusztulásával a levelekben. Ugyanakkor felfedezték azt is, hogy kis koncentrációban nagyon fontos szerepet játszik a sejtek jelátviteli folya­mataiban. Kimutatták ugyanis, hogy a hidrogén-peroxid többek között döntő szerepet játszik a sejtciklus, a nö­vekedés és fejlődés, az öregedés vagy éppen a kóroko­zók behatolását gátló sztómazárás szabályzásában.

1. ábra. A növények védekezésében szerepet játszó szalicilsav hatására fényen fokozódik az oxidatív robbanás mértéke, mely léziók kialakulásához vezet a levelekben. A kezelt leveleket diamino-benzidinnel festve, majd a klorofillt eltávolítva jól látszódnak a foltok helyén a barnás festődés nyomai, mely a H2O2 felhalmozódását jelzi a növényi szövetekben.

Reaktív oxigénformák számos folyamat során kelet­kezhetnek a növényi sejtek több részén (például mi­tokondrium, kloroplasztisz, peroxiszóma, apoplaszt). Keletkezésüket mind a környezeti stresszorok (például nehézfémstressz, szárazság, sóstressz, hőmérsékleti stressz, UV-B sugárzás), mind pedig a kórokozók (bak­tériumok, gombák, vírusok) általában fokozzák, így a fény a kloroplasztiszokban található elektrontransz­portlánc túlműködése során jelentősen befolyásol­hatja azt. Éppen ezért a növények a ROF semlegesítése céljából nagy mennyiségben szintetizálnak különböző enzimatikus és nem-enzimatikus antioxidánsokat.

Antioxidánsok akcióban

A ROF semlegesítésében kitüntetett szerepet játszanak a Foyer-Halliwell-Asada ciklus enzimatikus és nem-en­zimatikus komponensei. Az enzimatikus antioxidán­sok közül kiemelkedő a szuperoxid-dizmutáz (SOD), a kataláz (KAT) és az aszkorbát-peroxidáz (APX) szerepe. A SOD-ok olyan fémtartalmú enzimek, melyek a szupe­roxid-gyökanion átalakítását végzik a kevésbé toxikus hid­rogén-peroxiddá és oxigénné. A SOD-enzimeket fém-kofak­toraik alapján csoportosíthatjuk: mangán (Mn), vas (Fe) és réz/cink (Cu/Zn) SOD-enzimekre. A Mn-SOD a mitokond­riumokban és a peroxiszómákban, az Fe-SOD a klo­roplasztiszokban és a peroxiszómákban, a Cu/Zn-SOD pedig a kloroplasztiszokban, a peroxiszómákban, a citoszólban és az apoplasztban fordul elő. A ke­letkezett hidrogén-peroxid elbontását a legnagyobb mértékben a KAT és az APX végzi. A hemcso­portot tartalmazó, tetramer szerkezetű KAT elsősorban a peroxiszómákban található meg. Az APX azonban a kloroplasztiszok­ban, a citoszólban és egyes mikrotestekben is előfordul. A két hidrogén-peroxidot sem­legesítő enzim között további különbség, hogy míg a KAT kis affinitással kötődik a hidrogén-peroxidhoz, amit nagy mennyi­ségben képes semlegesíteni, addig az APX nagyobb affinitással rendelkezik és az ala­csonyabb H2O2-szinteket szabályozza mű­ködésével a növényekben.

2. ábra. Az oxidatív stressz során felborul a reaktív oxigénformák (ROF) keletkezésében és a kioltásukban (antioxidánsok aktivitása és mennyisége) beállt egyensúly.

A nem-enzimatikus antioxidánsok kö­zül kulcsszerepe van az aszkorbinsavnak (AsA) és a glutationnak (GSH). Az aszkorbin­sav mennyisége a kifejlett fotoszintetizáló levelekben és egyes gyümölcsökben a legma­gasabb a többi növényi szervhez képest. Az aszkorbinsav 30-40 százaléka ugyanis a kloroplasztiszokban található, de szintézisé­ben és oxidált formájának regenerálásában a mitokondriumok vesznek részt. Az aszkorbinsav a kloroplasztiszok mellett megtalálható még a sejtmag­ban, peroxiszómákban, a citoszólban, a vakuólumban és az endoplazmatikus retikulumban is. Az aszkorbinsav képes közvetlenül reakcióba lépni a szuperoxid-gyök anionnal, valamint az APX működése révén a hidro­gén-peroxidot vízzé alakítani. Az aszkorbinsav mellett a glutation, mely egy tripeptid (γGlu-Cys-Gly), egy másik jelentős antioxidáns, mely kénraktárként is funkcio­nál a növényekben. A redukált glutation szinte minden növényi sejtkompartmentumban megtalálható, köz­tük a citoplazmában, endoplazmatikus retikulumban, vakuólumban, mitokondriumban, kloroplasztiszban, peroxiszómában és az apoplasztban is. A glutation szin­tén fontos szerepet játszik a különböző ROF-molekulák, köztük a hidrogén-peroxid semlegesítésében. Szerepét leírták számos biológiai folyamatban, többek között a növekedés és fejlődés szabályozásában, a sejtdifferen­ciálódás során, a sejthalál és az öregedés szabályozá­sában, valamint különböző kórokozókkal szembeni ellenállás és a környezeti stresszorokkal szembeni to­lerancia kialakítása során.

Noha az antioxidánsok szerepe a növények életében megkérdőjelezhetetlen, mégis egyelőre kevés tudo­mányos adat áll rendelkezésre a különböző stressz­tényezők hatására bekövetkező változásaikról eltérő fényviszonyok mellett. A növényi antioxidánsrendszer enzimatikus és nem-enzimatikus komponenseinek napszak- (cirkadián óra) valamint fényfüggő szabályo­zásának ismerete még nem teljesen feltárt.

A titokzatos éjszaka

A fény és a sötétség folyamatos változása által az élőlé­nyek belső cirkadián órája számos molekuláris, fizio­lógiai és metabolikus változást szabályoz. A növények­ben a fényperiódus alatt felhalmozott szénhidrátok felhasználása szintén a cirkadián óra szabályzása alatt áll. A napi ritmus során a felkelő Nap hajnali kék fénye stimulálja a levelekben található gázcserenyílások nyitó­dását, míg a kék fény a vörös hullámhossz-tartományba eső fénysugarakkal együtt a szén-dioxid asszimiláció­ját serkenti a fényperiódusban. Este, sötétben a gázcse­renyílások ismét zárva vannak, mely egyben az elsőd­leges védelmi vonalat is jelenti a különböző növényi kórokozókkal szemben. Éppen ezért a kórokozók táma­dásának időpontja és a fény jelenléte vagy éppen hiánya kulcsfontosságú a növények védekezésében. Ugyanakkor jól ismert, hogy számos baktérium vagy gomba fertőző hatását a sötétség segíti, míg a fény közvetlenül gátol­hatja, mint például a gombaspórák csírázását, a fonalak növekedését és a gombafertőzés hatékonyságát. Ismert, hogy a kórokozók a fertőzés helyén ROF termelődését váltják ki a növényi sejtekben, mely hozzájárul a helyi és szisztemikus védekezés indukciójához vagy éppen a programozott sejthalál kiváltásához. Kevésbé kutatott azonban, hogy a ROF képződésében és semlegesítésében szerepet játszó antioxidánsok szintjei és aktivitása ho­gyan változhat a különböző napszakokban és a sötétben.

3. ábra. Az aszkorbát-glutation ciklus és a reaktív oxigénformák (ROF) lebontása növényekben (APX: aszkorbát-peroxidáz; DHA: dehidroaszkorbát; DHAR: dehidroaszkorbát reduktáz; GR: glutation-reduktáz; GSSG: oxidált glutation; H2O2: hidrogén-peroxid; KAT: kataláz; MDHA: monodehidroaszkorbát; MDHAR: monodehidroaszkorbát reduktáz; NADP+: nikotinamidadenin-dinukleotid-foszfát; O2•-: szuperoxid-gyökanion; SOD: szuperoxid-dizmutáz).

Érdekes, hogy pár tudományos mérés igazolta, hogy kontroll körülmények mellett az antioxidáns enzimek és nem-enzimatikus antioxidánsok aktivitása és szint­je eltér a különböző napszakokban, fényben és sötét­ben. Azaz az antioxidánsok mennyiségét és aktivitását nemcsak a növényfajták, a szervek és szövetek vagy a különböző fejlődési stádiumok és stressztényezők be­folyásolják, hanem a napszak, így a fény és a sötétség is. Paradicsomnövények levelében megfigyelték például, hogy a SOD aktivitása a fényszakaszban a napfelkelté­től folyamatosan nő egészen a sötétszakasz kezdetéig, majd drasztikusan lecsökken a hajnali órákban. Ha­sonló változást mértek a KAT-enzimaktivitás esetében is. A két napszak között több, mint másfélszeres a kü­lönbség a két vizsgált antioxidáns enzimaktivitásában. Mások azt is kimutatták, hogy a Fe-SOD és Mn-SOD enzi­meket kódoló gének kifejeződése este a sötétszakasz­ban jelentősen lecsökken. A SOD-enzimhez képest a KAT-izoenzimeket kódoló gének átíródása változato­sabb képet mutat a különböző növényfajokban. Míg egyes gének kifejeződése a nap fényszakaszában folya­matosan nő és este a sötétben csökken (például kukori­ca CAT3, dohány CAT2 és CAT3), addig más KAT-gének átíródásának maximuma a reggeli órákban (például paprika CAT1, lúdfű CAT2) vagy koraeste (például lúdfű CAT3) figyelhető meg. Az APX-enzim aktivitása és a kódoló gének kifejeződése szintén erősen fényfüggő. Kimutat­ták dohányban, hogy a citoszólikus cAPX1 gén átíródása a nap fényperiódusában nő, míg este a sötétben ez jelen­tősen alábbhagy. Hasonló tendenciát figyeltek meg a klo­roplasztikus sAPX és tAPX gének esetében is.

A nem-enzimatikus antioxidánsok esetében az enzimatikus antioxidánsokhoz hasonló válto­zásokat figyelhetünk meg. Az aszkorbinsav ma­gas reggeli szintjét mérték bükkfa levélben, ami a nap fényperiódusa alatt folyamatosan emelkedett, és amely délután mutatott maximumot, amikor a legmagasabb volt a napsugárzás intenzitása. Ezt a tendenciát figyelték meg alma levelében és ter­mésében, valamint paradicsomban is. A glutation kapcsán végzett megfigyelések alapján a glutation­tartalom magasabb volt napközben a fényen, mint éjszaka például luc- és kanári fenyők tűleveleiben. A fény pozitív szerepét igazolták borsónövény leve­lének sejtjeivel, ahol 10 perc hosszúságú sötétség hatására nem, viszont 10 perc hosszúságú fény al­kalmazása következtében jelentősen megnöveke­dett a sejtek aszkorbinsav- és glutationszintje, a növekvő ROF-produkció mellett.

4. ábra. Az aszkorbáttartalom mérése növényi mintákból. A mérés során a mintában jelen lévő aszkorbát hatására a ferri ion redukálódik ferro ionná, ami az α-α’-bipiridillel színes komplexet képez.

Ezek a mérések alátámasztják, hogy az enzimatikus és nem-enzimatikus antioxidánsok aktivitása és szint­jei nem állandók a különböző növények leveleiben és terméseiben, hanem általában a fény hatására nappal emelkednek, míg sötétben éjszaka csökkennek, mely azonban jelentősen befolyásolhatja a növények véde­kezését egyes kórokozókkal szemben.

Összefoglalva megállapítható, hogy mind a napszak (nappal/éjszaka), mind pedig a fény jelenléte vagy hi­ánya döntő jelentőségű a növényi stresszválaszok fi­nomhangolásában. Éppen ezért a ROF keletkezésének és lebontásának szabályozása, valamint a különböző enzimatikus és nem-enzimatikus antioxidánsok vé­dekezésben szerepet játszó hatásainak vizsgálata és megértése nemcsak a gyakorta tanulmányozott fény­szakaszban, hanem a sötétszakaszban, az éjszakai peri­ódusban vagy mesterségesen előidézett sötétítés során is különösen fontos lehet, hogy pontosabban megis­merhessük a növények mindennapi életét és a kóroko­zókkal folytatott küzdelmeit. E folyamatok felderítése és pontosabb megértése új perspektívákat kínálhat a növénybiológiai kutatások és az agrárium számára egyaránt.

POÓR PÉTER

Nyitóképünk: Az éjszaka számos kihívást tartogat a növények számára. Számos növényi kórokozó és növé­nyevő aktívabb este, mint nappal.

A munka a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innová­ciós Hivatal (NKFIH FK 124871) és az Innovációs és Technológiai Minisztérium ÚNKP-19-4-SZTE-86 kód­számú Új Nemzeti Kiválóság Programjának szakmai támogatásával készült. Poór Pétert a Magyar Tudo­mányos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíja támogatja.

A cikk a Természet Világa 2021. februári számában (152. évf. 2. sz.) jelent meg.

Természet Világa

Kapcsolódó cikkek