Élet egy parányi világban – Baktériumközösségek a természetben és a mikrocsipben

Ahogy Louis Pasteur mondta: „A végtelenül kicsinek végtelenül nagy a szerepe”. A baktériumok már évmilliárdokkal az emberiség megjelenése előtt benépesítették bolygónkat, szerepük vitathatatlan a jelenlegi ökoszisztéma kiala­kulásában és fenntartásában. Egy új tudományterület, a mikrofluidika megjelenésével olyan eszközök kerültek a kutatók kezébe ezen lények tanulmányozására, amelyekkel eddig nem ismert tulajdonságaik vizsgálhatók.

Baktériumok minden földi élőhelyen megtalálhatók, számuk nagyságrendileg 5 kvintillió (5 x 1030) [1]. A néhány mikrométeres egysejtűek bár a legegyszerűbb élőlények, bizonyos körülmények között mégis össze­tett, fejlett viselkedést mutatnak. A természetben gyak­ran alkotnak bonyolult, jól szervezett közösségeket, melynek során szoros fizikai és (bio)kémiai kölcsön­hatásban állnak környezetükkel, illetve más mikroor­ganizmusokkal. Ezek a kölcsönhatások alapvetően be­folyásolnak olyan folyamatokat, mint például a biofil­mképzés vagy az antibiotikumokkal szemben való ellenállóképesség kialakulása, ezáltal a bakteriális fer­tőzések létrejöttében is fontos szerepük lehet. Ahhoz, hogy ezeket a kölcsönhatásokat a laboratóriumban is tanulmányozhassuk, újszerű módszerekre van szük­ség. A hagyományos mikrobiológia ötvözése a legújabb mikrofluidikai technológiával forradalmasította az ilyen irányú kutatásokat.

Mi is az a mikrofluidika?

A mikrofluidika parányi folyadéktérfogatok (10-9-10-18 liter) manipulálásával (keverés, áramlás) foglalkozó multidiszciplináris tudományterület és a hozzá kap­csolódó technológia. A mikrofluidikai berendezések­ben a folyadékok áramoltatását és szabályozását mik­roszkopikus méretű csatornák, csövek, kamrák, szele­pek és pumpák biztosítják. Az ilyen rendszerek egyik fontos jellemzője, hogy a folyadékok csatornákban tör­ténő áramlása során a felület/térfogat hányados ará­nyosan nő a méretek csökkenésével, és az áramlástani jellemzők is drasztikusan megváltoznak. A legfonto­sabb különbség, hogy makroszkopikus rendszerekben, melyekkel a mindennapi életben is sokszor találko­zunk, a folyadékok turbulens áramlást mutatnak, míg mikrocsatornákban úgynevezett lamináris (réteges) áramlás alakul ki. A mikroszkopikus mérettartomá­nyokban emiatt a folyadékok viselkedése rendkívül pontosan megjósolható, modellezhető, és olyan jelen­ségek is vizsgálhatók, melyek a makroszkopikus rend­szerekben láthatatlanok. Az eszközökbe sejteket is juttathatunk, és vizsgálhatjuk, hogyan reagálnak kü­lönböző oldatok, vegyi anyagok, vagy más sejtek meg­jelenésére.

Az első mikrofluidikai eszközök szilíciumalapúak voltak, mivel az elektronikai ipar módszereivel állítot­ták őket elő. Később megjelentek a jól megmunkálha­tó, rugalmas polimerek is. Ma az egyik legnépszerűbb alapanyag a polidimetilsziloxán (PDMS), mely egy op­tikailag átlátszó, gázokra permeábilis, biokompatibilis szilikongumi. Használata nagyon egyszerű. Egy öntő­forma elkészítése után költséghatékonyan állíthatunk elő sorozatban mikrofluidikai eszközöket, kezdve egyetlen csatornától/kamrától egészen az összetet­tebb rendszerekig, melyek beépített szelepeket, mérőe­lektródokat is tartalmazhatnak. Az egyik első biológiai alkalmazása ennek a technológiának egy folyamatos baktériumtenyésztést biztosító kemosztátrendszer volt miniatűr méretben, melynek egésze elfér egy pénzér­me felületén (1. ábra) [2].

1. ábra. PDMS-ből készült mikrofluidikai kemosztát. Baktériumpopulációk növekedésének tanulmányozására szolgáló mikrocsip, melynek működését beépített pnemumatikus szelepek segítik. A komplex csatornahálózatot festékoldatok rajzolják ki. A méretek összehasonlításához egy 5 Ft-os érme látható az eszköz mellett. (A kép Balagaddé et al., 2006. alapján készült. [2])

A mikrobiológiai kutatások szempontjából sok új irányvonalat hozott a mikrotechnológia [3,4]. A 2. ábrán látható, hogyan is kell elképzelni egy ilyen PDMS alapú mikrocsipet. Lehetőség van porózus anyagok (például gélek, membránok) beépítésére, fizikai akadályok (falak, osz­lopok) kialakítására, egyedi sejtek csapdázására és hosszú­távú megfigyelésére, vizsgálhatjuk populációk kölcsönha­tását, de akár evolúcióját is. A Szegedi Biológiai Kutatóköz­pont Biofizikai Intézetében ezekkel az eszközökkel tanul­mányozzuk a környezet változékonyságának szerepét a baktériumközösségek életében, különös tekintettel a kommunikációra, populációk versengésére és az antibi­otikum rezisztencia kialakulására.

Társas lények közösségben

Bár hajlamosak vagyunk a baktériumokra mint ön­álló, magányos sejtekre gondolni, kifejezetten társas lényekről van szó, melyek a természetben közösségek formájában élnek. Bizonyos alapvető szociális viselke­dési formák, mint például az együttműködés és a ver­sengés általánosan elterjedtek a mikrobaközösségek életében. Talán a legegyszerűbb példa erre egy adott élőhely tápanyagforrásaiért folytatott versengés és azokon való osztozkodás. Az együttműködés egyik for­mája, hogy egy baktériumpopuláción belül az egyedek összehangoltan termelnek a közösség számára fontos javakat, amiből aztán mindenki egyformán részesül. Egy tipikus, közismert példa az együttműködésre és a munkamegosztás megnyilvánulására a háromdi­menziós biofilmstruktúrák kialakulása és működése. Ezek a „baktériumvárosok” egymáshoz kapcsolódó sejtek tömegéből állnak, melyek között feladatmeg­osztás (különböző vegyületek termelése, tápanyagok továbbítása stb.) biztosítja az egész közösség optimá­lis működését.

2. ábra. Baktériumok a mikrocsipben. A természetes élőhelyek jellegzetességei beépíthetők egy megfelelően megtervezett mikrofluidikai eszközbe: 1. több bemeneten keresztül biztosítható a folyadékáramlás; 2. hidrogél- (például agaróz-) struktúrák kémiai gradiensek kialakítására; 3. különböző fizikai akadályok (szűkületek, falak, oszlopok), segítségével vizsgálható a fizikai környezet hatása a sejtekre; 4. egyedi sejtek befogására kialakított mikrocsapdák; 5. populációk versengése, dinamikája tanulmányozható egymáshoz kapcsolt kamrákban.

A baktériumközösségeknek életét nagymértékben befolyásolják a környezeti tényezők. A kutatólabora­tóriumokban lombikokban nevelt baktériumkultú­rák korántsem tapasztalják ugyanazt, mint például a talajban vagy az emberi emésztőrendszerben élő mik­robaközösségek. A mikrofluidika segítségével kicsit közelebb kerülhetünk a természetes viszonyokhoz. Többek között vizsgálhatjuk azt, hogy különféle straté­giákat alkalmazó baktériumfajok közösségei hogyan alkalmazkodnak a más-más környezeti feltételekhez és egymás jelenlétéhez. Juan E. Keymer kutatócsoport­jával (University of Aysén, Coyhaique, Chile) együttmű­ködésben egy mikrocsipben utánozzuk a környezet térbeli összetettségét, és vizsgáljuk, hogy annak mi­lyen szerepe lehet abban, hogy különböző mikroor­ganizmusok képesek együtt/egymás mellett élni [5].

3. ábra. E. coli és P. aeruginosa baktériumok egy mikrofluidikai kamrarendszerben: A) Az eszköz sematikus rajza. B) Fluoreszcens mikroszkópos felvétel E. coli (piros) és P. aeruginosa (zöld) baktériumok együttéléséről a mikrofluidikai eszközben. (A szerző felvétele)

Az eszköz kamrák láncolatából áll, amiket keskeny csatornák kötnek össze egymással (3. ábra). Hasonlóan strukturált (de persze bonyolultabb) élettér előfordul­hat például a talajban is, ahol a talajszemcsék között kis kamrák alakulnak ki. A különböző baktériumok eltérő módon népesítik be ezt a kamrarendszert. A ki­válóan úszó Escherichia coli előbb feltérképezi a kör­nyezet egészét, és egyenletesen benépesíti azt. Ezzel szemben a szintén jól úszó, de amellett felületekhez tapadásra hajlamos, és nagyon erősen biofilmet képe­ző Pseudomonas aeruginosa a felületre tapadt, és a fo­lyamatosan osztódó baktériumtömeg egy hullámban folyamatosan halad előre kamráról kamrára. Ha ezt a kétfajta baktériumot „összeengedjük”, versenyeztetjük ebben az eszközben, azt tapasztaljuk, hogy P. aerugino­sa nagymértékben elnyomja az E. coli populációt, de nem szorítja ki azt teljesen az élettérből. Kis csoporto­sulásokban, jellemzően a kamrák sarkaiban, az E. coli is megmarad és képes túlélni a P. aeruginosa mellett. Ez az agresszív biofilmképzés, és az ennek hátterében álló kommunikációs stratégiák miatt a P. aeruginosa fertő­zése meglehetősen komoly problémákat tud okozni az egészségügy számára is.

4. ábra. P. aeruginosa baktérium rajzó mozgása agarlemezen (10 cm átmérőjű petricsészében) (A szerző felvételei)

Ezeknek a közösségeknek az együttélése során ki­emelkedő szerep tulajdonítható a baktériumok által termelt kommunikációs jelmolekuláknak, toxinok­nak és anyagcsere-melléktermékeknek. Ezek jelenlété­re, illetve hiányára sokféle módon reagálnak a bakté­riumok. A kémiai anyagoknak az érzékelése és a sejt­válasz kétféle módon valósulhat meg. Az egyik esetben a baktériumok a kibocsájtott molekulák mennyiségét, koncentrációját mérik, és arra reagálnak. A másik eset­ben nem elég pusztán az inger jelenléte, hanem a kon­centráció térbeli változására (koncentrációgradiensre) reagálnak a sejtek. A koncentrációgradiens jelenlétét csupán a mozgásra képes mikroorganizmusok tud­ják érzékelni. A sejtek mozgásuk során folyamatosan detektálják egyes vegyületek koncentrációjának vál­tozását, és ez befolyásolja mozgásuk további irányát. Ezt a folyamatot nevezzük kemotaxisnak.Az abszolút koncentráció mérésére egy nagyon jó példa a quorum­érzékelés, mely a bakteriális kommunikáció egy speci­ális formája. A „quorum” szó magyarul szavazóképes létszámbeli állapotot jelent, és arra utal, hogy ez a tí­pusú kommunikáció egyfajta közösségi, összehangolt válaszreakciót fog eredményezni a populáción belül. Lényege, hogy léteznek olyan „közös javak”, amik csak bizonyos sejtszám felett használhatóak ki, akkor, ha kellően nagyszámú, egymáshoz közeli baktériumegyed szinkronizáltan termeli azokat. A baktériumok jelmo­lekulák termelésével és érzékelésével képesek megálla­pítani, hogy szükséges számban vannak-e jelen. Ezt a típusú kommunikációt használja több fertőzést okozó baktérium is. A fentebb említett opportunista pato­gén P. aeruginosa így szabályozza biofilmképzését és néhány egyéb folyamatot is. Egy jellegzetessége ennek a baktériumnak, hogy bizonyos körülmények között egy felületaktív anyagot termel, amin aztán a baktéri­umok mintegy csúszva haladnak előre (4. ábra). Emel­lett, a fertőzéshez nélkülözhetetlen virulenciafaktorok termelése is sejtszámhoz kötött, hiszen kevés baktéri­ummal könnyen elbír egy egészséges immunrendszer. Magát a quorumérzékelés jelenségét először a Vibrio fischeri biolumineszcens baktériumfajnál fedezték fel, ami egy tengeri élőlénnyel, a kurtafarkú tintahallal (Euprymna scolopes) él szimbiózisban. A tintahal tá­panyagokkal látja el a fényszervében élő baktériumo­kat, ezáltal biztosítva számukra a zavartalan osztódást, és anyagcserét. A baktériumok pedig fénykibocsátá­sukkal „segítik” a tintahalat éjszakai vadászata során, ami így a felülről besütő Hold fényét és helyzetét képes utánozni. Így a tintahal körvonalai tökéletesen beleol­vadnak a környezetbe, és a táplálékot jelentő leendő áldozatok nem veszik észre. A tintahal fényszerve, ahol a baktériumok élnek, csak abban az esetben világít, ha a baktériumok úgy érzékelik, elegendő számban van­nak jelen. Kevés sejt esetén ugyanis az erőforrásigényes fénytermelés nem lenne elegendő az álcázásra, a bak­tériumok feleslegesen pazarolnák energiájukat. A vele együtt élő baktériumok számát és ezáltal a „lámpájának” ki/be kapcsolását az állat úgy tudja szabályozni, hogy a fe­lesleges sejttömeget egyszerűen ledörzsöli a hasáról, illet­ve kis mértékben az elfogyasztott táplálék mennyiségével is befolyásolhatja a baktériumpopuláció méretét.

Tájékozódás az összetett környezetben

A baktériumoknak egy jelentős része mozgásra képes. Mozgásuknak nagy szerepe van abban, hogy tájéko­zódni tudjanak egy összetett, bonyolult környezetben és megtalálják a számukra kedvezőbb életkörülménye­ket. Kemotaxis során az úszó baktériumok folyamato­san érzékelik a számukra fontos kémiai vegyületek (például tápanyagok) koncentrációját, és mozgásuk irányát eszerint változtatják (például a tápanyagforrás irányába). Bizonyos tanulmányok szerint a motilitásnak a fertő­zőképesség szempontjából is fontos szerepe van. Nem véletlen tehát, hogy a bakteriális kemotaxis az egyik legalaposabban tanulmányozott biológiai érzékelő rendszer.

5. ábra. Mikrofluidikai eszköz kémiai gradiensek kialakítására. A) Az eszköz sematikus rajza. B) E. coli populáció kölcsönhatása egy másik E. coli populációval (a csatornában található baktériumokról 5 percenként készült fluoreszcens felvételek egymás alatt elhelyezve). C) Egyedi sejtek mozgásának útvonalai.

Laboratóriumunkban létrehoztunk egy kemota­xis-vizsgálatra alkalmas eszközt, melynek segítségével vizsgálhatjuk, hogy bizonyos baktériumok „mennyire szeretik egymás társaságát” (5. ábra) [6,7]. Az eszközben két baktériumpopulációt egy vékony membrán választ el egymástól. Ezen a membránon a baktériumok nem jutnak át, de az általuk termelt kémiai anyagok (kom­munikációs jelzőmolekulák és anyagcseretermékek) igen. A jelmolekuláknak a jelenlétét, pontosabban a belőlük kialakuló kémiai gradienst érzékelik a szom­szédos populáció sejtjei. Mikroszkóppal tudjuk követ­ni azt, hogyan viselkedik ebben az eszközben két egy­mástól elválasztott E. coli populáció. Mint az az ábrán is látszik, annak ellenére, hogy egy bizonyos ideig szeret­nek a sejtek ugyanott tartózkodni, mint a másik bak­tériumpopuláció, és élvezik ugyanannak a tápanyag­forrásnak a használatát, egy bizonyos idő után mégis eltávolodnak onnan. Ennek magyarázata, hogy olyan anyagcseretermékek (például indol) jelennek meg nagy koncentrációban, melyek elűzik onnan a sejteket. Az ilyen anyagokat repellenseknek nevezzük. Természete­sen az eszköz segítségével a baktériumokat egy helyre vonzó (attraktáns) anyagok is azonosíthatók, de akár gyógyszerek koncentrációfüggő hatása is vizsgálható. Nagyobb nagyítást használva az egyes sejtek úszását is követhetjük, megmérhetjük az általuk megtett pálya hosszát, amiből a sebességük kiszámolható. Az E. coli baktérium átlagos úszási sebessége 20-30 μm/s, ami azt jelenti, hogy saját sejthosszának körülbelül tízszeresét teszi meg másodpercenként. Ez a sebesség természetesen változhat különböző körülmények között. Kutatócso­portunkban például kimutattuk, hogy nagydózisú an­tibiotikum jelenlétében lényegesen lelassulnak ezek a baktériumok.

Új kihívás: az antibiotikum-rezisztancia

Az antibiotikumokkal szembeni ellenállóképesség (rezisztencia) nagymértékű terjedése komoly kihívást jelent az egészségügy számára. A mikroorganizmusok genetikai változások, mutációk segítségével képesek alkalmazkodni és túlélni a számukra kedvezőtlen kö­rülményeket. Ezt az általában lassan lezajló folyamatot nagymértékben felgyorsítja a különféle antimikrobiá­lis szereknek az emberiség által növekvő, sok esetben indokolatlan használata. Egyes tanulmányok szerint ebben a folyamatban fontos szerepet játszik, hogy az antibiotikumok eloszlása nem egyenletes a baktéri­umsejtek környezetében. Az emberi szervezet esetében például az egyes szervekben, szövetekben különböző koncentrációkban halmozódnak fel gyógyszerek, mely kémiai gradiensek kialakulásához vezethet. Mikroflui­dikai eszközökkel könnyen modellezhető egy ilyen összetett környezet és annak a hatása a bakteriális evolúcióra.

A témában az egyik úttörő tanulmány Robert Austin kutatócsoportjához (Prin­ceton University, USA) fűződik [8,9]. Lét­rehoztak egy 1200 kamrát és ezeket összekötő csatornahálózatot tartalmazó mikrofluidikai rendszert, ahol az antibio­tikum diffúziós keveredését kihasználva egy speciális eloszlást hoztak létre. Az al­kalmazott antibiotikum különböző kon­centrációkban van jelen a kamrákban, egyes részek antibiotikummentesek, míg máshol akár a halálos dózis százszorosa is megtalálható. Elrendezésüket a 6. ábra szemlélteti. A baktériumok szabadon mo­zoghatnak az eszközben, megkereshetik a számukra legkedvezőbb körülményeket.

6. ábra. Antibiotikumrezisztencia kialakulásának vizsgálata összetett kamrarendszerben és lombikban. A mikrofluidikai rendszerben a baktériumok szabadon mozoghatnak a kamrák között, felfedezhetik a különböző kémiai összetételű (heterogén) mikrokörnyezeteket. A kamrákat két nagyobb csatorna öleli körül, melyekben tápanyagdús médium áramlik, és az egyik csatorna antibiotikumot is tartalmaz. Lombik esetében homogén környezetről beszélhetünk, egy rázó inkubátorban nevelve minden sejt mindenhol ugyanazokat a körülményeket tapasztalja. (Forrás: Frisch és Rosenberg (2011) Antibiotic resistance, not shaken or stirred, Science, 333. 1713. [9])

Az ellenálló törzsek megjelenése és szaporodása pedig mikroszkópiával követhető. A megközelítés egyedi, hi­szen korábban a laboratóriumban végzett evolúciós kísérletek lombikokban zajlottak, ami egy homogén környezetet jelent. Az „Austin-labor” kísérletei alap­ján egy ilyen heterogén környezetben már néhány órán belül megjelennek és elkezdenek szaporodni az antibiotikumnak ellenálló mutáns baktériumpo­pulációk. Lombikban történő nevelés esetén hasonló mértékű antibiotikum rezisztencia kialakulása hetek­ben mérhető.

Laboratóriumunkban vizsgáljuk annak a lehetősé­gét, hogy elegendő-e pusztán az antibiotikum koncent­rációjának egyenetlen térbeli eloszlása ahhoz, hogy hasonlóan gyorsan megjelenjenek és elszaporodjanak az antibiotikumnak ellenálló baktériumok. Ehhez a fentebb (5. ábrán) bemutatott, két kamrából és egy csa­tornából álló mikrofluidikai eszközt használjuk olyan mó­don, hogy az eszközben található legnagyobb antibiotikum­koncentráció jóval meghaladja azt a dózist, ami halálos az adott baktérium számára. Az eszközben egyenletesen változik az antibiotikum-koncentráció egy baktériumo­kat tartalmazó mikrocsatorna szélessége mentén.

7. ábra. E. coli baktériumok antibiotikum-gradiensben. A fluoreszcens képek mutatják, ahogy alig fél nap elteltével az alacsony antibiotikum tartalmú oldalon ellenálló (rezisztens) populációk jelennek meg, melyek aztán benépesítik a magas antibiotikum-koncentrációjú területeket is.
(A szerző felvételei)

Kísérleteink során többféle antibiotikumot is tesz­teltünk. A sejtek osztódását gátló ciprofloxacin és a baktériumok sejtfalának szintézisét gátló ampicillin esetében hasonló jelenséget tapasztaltunk. Mindkét esetben csupán fél napba telik, hogy megjelenjenek olyan ellenálló sejtek, amelyek aztán a nagydózisú te­rületeket is gyorsan benépesítik (7. ábra). Néhány nap alatt pedig jelentősen megemelkedik a rezisztenciája ezeknek a sejteknek. Ez azt jelenti, hogy a korábban hatásos antibiotikum-dózis már nem elegendő el­pusztításukhoz, helyette annak akár 10-20-szorosát kell alkalmazni. Ennek a rezisztenciának hátterében új mutációk megjelenése áll. A ciprofloxacin esetében ez a következőképpen néz ki. Ez az antibiotikum a baktériumok osztódását akadályozza meg olyan mó­don, hogy egy enzim (DNS-giráz) működését gátolja, aminek szerepe a felcsavarodott DNS-szálak szétvá­lasztása. Amennyiben ez nem történik meg, akkor sérül a DNS megkettőződése és a fehérjék átírása is, tehát a baktérium osztódásra képtelenné válik. Az általunk végzett kísérletek arra utalnak, hogy a né­hány nap alatt kialakuló rezisztenciáért sok esetben a DNS-giráz enzim génjében kialakuló mutáció felelős, melynek eredménye az enzim olyan szerkezeti válto­zása, mely meggátolja az antibiotikumot hatásának kifejtésében.

A cikkben részletezett példák jól illusztrálják, hogy a mikrofluidikai csipek a baktériumok kutatásának ha­tékony új eszköztárát jelentik. Segítségükkel összetett, a természetben előforduló élethelyzetek hozhatók létre a baktériumok számára a laboratóriumban is. Így a sej­tek mozgása, kommunikációja, együttélése és evolúci­ója is új nézőpontból tanulmányozható.

NAGY KRISZTINA

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

A bemutatott, részben jelenleg is folyamatban lévő ku­tatások elvégzését több pályázati forrás is segíti (NKFIH PD 124889, K116516). A szerző munkáját a Magyar Tu­dományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíja (BO/00463/18/8) és az Innovációs és Technológiai Minisz­térium ÚNKP-19-4 számú Új Nemzeti Kiválósági Programja is támogatja.

IRODALOM


[1] Whitman et al. (1998) Prokaryotes: The unseen majority, Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 95. 6578-6583.
[2] Balagaddé et al. (2005) Long-term monitoring of bacteria undergoing programmed population control in a microchemostat, Science, 309. 137-140.
[3] Nagy et al. (2018): Application of microfluidics in experimental ecology: The importance of being spatial, Front. Microbiol., 9. 496.
[4] Rusconi et al. (2014) Microfluidics expanding the frontiers of microbial ecology, Annu. Rev. Biophys., 43. 65-91.
[5] Hol et al. (2013) Spatial structure facilitates cooperation in a social dilemma: empirical evidence from a bacterial community, PLOS ONE, 8. e77042
[6] Nagy et al. (2014) Interaction of bacterial populations in coupled microchambers, Chem. Biochem. Eng. Q., 28. 225-231.
[7] Nagy et al. (2015) Microfluidic study of the chemotactic response of Escherichia coli to amino acids, signaling molecules and secondary metabolites, Biomicrofluidics, 9. 044105
[8] Zhang et al. (2011) Acceleration of emergence of bacterial antibiotic resistance in connected microenvironments, Science, 333. 1764-1767.
[9] Frisch és Rosenberg (2011) Antibiotic resistance, not shaken or stirred, Science, 333. 1713-1714.

Természet Világa

Kapcsolódó cikkek