Váratlan vulkáni veszélyek – Hogyan jelezzük előre?

Körülbelül 1500 potenciálisan aktív vulkán található világszerte, melyek évente nagyjából 50 kitörést produ­kálnak. Továbbra is nehéz azonban megjósolni, hogy ezek mikor és hogyan fognak bekövetkezni, lezajlani. Most a vulkánokban zajló fizikai folyamatokba történő betekintés lehetőséget kínál a kutatók számára, hogy jobban megismerjék viselkedésüket, ami segíthet megvédeni a tűzhányók közelében élő mintegy egymilli­árd emberéletet.

A leginkább aktív, úgynevezett lávadómot felépítő vulkánok tartoznak a legveszélyesebb típusúak közé, mivel robbanásveszélyes tevékenységükről ismertek. Ez a típus gyakran úgy tör ki, hogy tetején először las­san, csendesen a sűrű, nehezen folyó lávából egy vas­tag kupolát épít fel. Amikor viszont ez a folyamatosan növekvő „dugó” egyszer csak kilő, gyorsan mozgó, forró gázáramokat, megszilárdult lávadarabokat, valamint vulkáni hamut bocsát ki, és úgynevezett piroklaszt-ár formájában iszonyatos sebességgel képes lerobogni a tűzhányó oldalán.

„A vulkánokkal kapcsolatos veszélyek rendkívül spon­tán módon alakulnak ki, előrejelzésük meglehetősen ne­héz.” – mondta Thomas Walter, a németországi Potsdami Egyetem vulkanológiai és egyéb geológiai veszélyekkel foglalkozó professzora. „Ezért fontos megérteni ezt a lá­vadóm-jelenséget.”

A lávakupolák viselkedése ugyanis nem igazán is­mert, részben azért, mert kevés adat áll róluk rendelke­zésre. Emiatt Walter és munkatársai jobban meg akar­ják érteni, hogyan alakulnak ki, milyen változatos formát ölthetnek, és miként fest a belső felépítésük. Az elmúlt öt évben ezért a VOLCAPSE nevű projekt ke­retében innovatív technikákat alkalmaztak a lávadó­mok megfigyelésére, többek között a műholdak által rögzített nagy felbontású radaradatok, valamint a vulkánok környezetében felállított kamerák közeli felvételeinek segítségével.

Bezymianny, Oroszország

„A műholdas adatokat a kamerafelvételekkel összeha­sonlítva képpontról képpontra meg tudjuk határozni, ho­gyan változik e kupolák alakja és szerkezete.” – mondta Walter professzor.

A projekt néhány olyan lávadómot építő vulkánra összpontosított, mint például a mexikói Colima, az indonéziai Merapi, az oroszországi Bezymianny, va­lamint a chilei Lascar és Lastarria. Egy részüket meg­látogatva különféle műszereket telepítettek, többek között napelemekből táplált, távvezérelhető, úgyne­vezett time-lapse kamerákat, melyek adott időközön­ként, hosszú időn keresztül felvételeket készítenek. Ezek segítségével, ha például lávakupola kezdene ki­alakulni, a kutatócsoport könnyedén módosíthatja a beállításokat, például hogy esetleg nagyobb felbontás­ban vagy gyakrabban rögzítsenek.

A tengerszint feletti magasság és a zord időjárási viszo­nyok miatt azonban a kamerák beállítása a várnál na­gyobb kihívást jelentett. „Ez óriási tanulási folyamatnak bi­zonyult számunkra, többszöri próbálkozással, hibákkal, hiszen nem tudhattuk, mire is számíthatunk, mivel előttünk hasonlót még nem nagyon végzett senki.” – mondta a professzor.

Látogatásai során a kutatócsoport drónokat is hasz­nált, melyek képesek átrepülni egy-egy lávadóm felett, és több különböző nézetből nagy felbontású felvéte­leket rögzíteni, ezek felhasználásával pedig részletes háromdimenziós modellek készíthetők. Ezen felül a drónokra szerelt hőmérséklet- és gázérzékelők további információkat is szolgáltattak.

Lascar, Chile

Az adatokat számítógépes szimulációkba helyezték, hogy képet kapjanak arról, miként változik a lávaku­polák növekedése két kitörés között. Ezek segítségével megállapították, hogy az új dómok nem mindig ugyana­zon a helyen alakulnak ki. Míg az egyik kitörés alkalmá­val a vulkán csúcsán, addig legközelebb már valamelyik lejtőjén képződik. A kutatócsoport értetlenül fogadta a megfigyelést, hiszen általában a kitörés során a láva egy a vulkán belsejében lévő csatornán éri el a felszínt, ami ebben az esetben azt jelenti, hogy két kitörés között en­nek irányultsága gyökeresen megváltozik.

A jelenségre a vulkánban munkálkodó belső erők, azon belül is az úgynevezett stresszmező eloszlásá­nak vizsgálatával találtak magyarázatot. Amikor a ki­törés során a magma kiáramlik, megváltozik az erők eloszlása a belső térben, mely a csatorna átirányítását eredményezi. Azt is megállapították, hogy a stresszme­ző változása szisztematikus mintázattal rendelkezik, vagyis a lávakupolák helyzetének tanulmányozásával megbecsülhetik, vajon hol alakultak ki a múltban, és hol jelennek meg a jövőben. Ez segíthet meghatározni, hogy a vulkán közelében mely területeken várhatóak leginkább újabb kitörések.

A holra tehát már akad egy kézzel fogható magyará­zat, de még mindig ott lebeg egy másik fontos kérdés, mégpedig a mikor. Bár létezik összefüggés a kitörések nagysága és gyakorisága között (a nagy kitörések rend­kívül ritkán fordulnak elő a kisebbekhez képes), még­is a megbízható adatok hiánya megnehezíti az ezeket szabályozó folyamatok vizsgálatát.

„Visszafelé haladva a geológiai időben ugyanis egyre ke­vesebb kitörés nyomait találhatjuk meg az erózió miatt.” – mondta Luca Caricchi, a svájci Genfi Egyetem kőzettan és vulkanológia professzora.

Colima, Mexikó

Ezen kívül nem lehet közvetlenül hozzáférni e folya­matokhoz, mivel jócskán a vulkán alatt, mintegy 5-60 ki­lométer mélységben zajlanak. A kitörés során kilökődött magma kémiai tulajdonságainak és textúrájának vizs­gálata adhat néhány nyomot az eseményhez vezető belső folyamatokról, szerencsés esetben pedig a mag­makamrák is vizsgálhatóvá válnak, amikor a tektoni­kai folyamatok révén felbukkannak a Föld felszínén. Néhány, különböző időszakokból kiragadott esemény vizsgálata azonban továbbra is nehéz marad, hiszen ez olyan, mintha egy-egy képkockából próbálnánk meghatározni egy film cselekményét.

Caricchi és munkatársai ezért újszerű megköze­lítést alkalmaznak a kitörések megismétlődésének előrejelzésére, melyek korábban jellemzően a geoló­giai nyilvántartások statisztikai elemzésein alapultak. A FEVER nevű projekt révén kutatócsoportja arra törekszik, hogy ezt a korábbi módszert kombinálja a kitörések gyakoriságáért és méretéért felelős folya­matok fizikai modellezésével. Hasonló megközelítést alkalmaznak a földrengések és áradások előfordulá­sának becslésére is.

Lastarria, Chile

A fizikai modellek használata különösen hasz­nos lehet a vulkánkitörések előrejelzéséhez ott, ahol kevés adat áll rendelkezésre. A kutatócsoport saját modellje olyan változókat tartalmaz, mint például a magmatározó mérete és nyomásviszonyai, a magma felhalmozódásának sebessége, valamint a vulkán alatti kéreg viszkozitása. Több mint egymillió szimu­lációt hajtottak már végre, felhasználva az összes le­hetséges értékváltozatot. A modelljük alapján kapott nagyság és gyakoriság közötti kapcsolat hasonlóan alakult a nyilvántartások adatainak felhasználásával becsült értékekéhez, ez alapján pedig úgy gondolják, pusztán a modell segítségével képesek felvázolni az alapvető folyamatokat.

A kutatócsoport emellett a különböző területek vul­kánkitöréseinek nagysága és gyakorisága között be­következő változások összefüggéseire is rávilágított. A professzor szerint ennek oka a tektonikus lemezek egyes területeken eltérő geometriájában keresendő. „A sebesség, amellyel egy kőzetlemez a másik alá süllyed, illetve az alábukás szöge is hasonlóan fontos szerepet töl­tenek be a belőlük eredő kitörések nagyságának és gyako­riságának meghatározásában.” – tette hozzá Caricchi. A kutatócsoport jelenleg ezt az új ismeretet igyekszik beépíteni a modelljébe.

Merapi, Indonézia

Az elkövetkezendő kitörések hasonló modellekkel történő előrejelzése elősegítheti az ezzel járó veszélyek hatékonyabb felmérését. Például Japánban, az egyik legaktívabb vulkáni területen a különböző nagyságú jövőbeli kitörések valószínűségének ismerete fontos annak eldöntésekor, hogy hol létesítsenek olyan érzé­keny infrastrukturális elemeket, mint amilyen például egy atomerőmű. Ez az ismeret emellett az olyan sűrűn lakott helyeken is felbecsülhetetlen, mint az aktív tűz­hányók, többek között a Nevado de Toluca ölelésében fekvő Mexikóvárosban. Caricchi és munkatársai is ta­nulmányozták ezt a vulkánt, amely mintegy 3000 éve nem tört ki, és megállapították, hogy ha a magmás te­vékenység újraindulna, nagyjából 10 évbe telne, míg egy nagyobb kitörés potenciálisan bekövetkezne. Így az első jelek észlelésekor megakadályozhatnák a város túl korai, felesleges kiürítését.

SZOUCSEK ÁDÁM

Nyitóképünk: Nevado de Toluca, Mexikó

A cikk a Természet Világa 2021. februári számában (152. évf. 2. sz.) jelent meg.

Természet Világa

Kapcsolódó cikkek