Növényi stopposok – Sótűrő növények terjedése a közutak mentén

Az úthálózatok kiterjedése az elmúlt évszázadban megdöbbentő mé­reteket öltött. Az Európai Unión belül 2017-ig létesült burkolt utak hossza csaknem ötmillió kilométer volt. Sűrűségük növekedése negatív hatással van a legtöbb élőlénycsoport előfordulására és az élővi­lág sokféleségére. Az utak általános negatív hatásai közé sorolható az élőhelyek feldarabolódása, az érintett életközösségek sérülékenyebbé válása, és hogy azokat az özönfajok könnyebben elérhetik.

Az utaknak, mint ökológiai folyosóknak a növények terjedésében betöl­tött szerepe jelentős, az inváziós fajok utak menti terjedése világszerte ismert és vizsgált folyamat. Ehhez több tényező is hozzájárulhat, ilye­nek az útszegélyek kezelési folyamatai (kaszálás, gyomirtózás, só­zás stb.), ugyanis az ezek által megváltozott körülményekhez az őshonos fajok sokszor kevésbé képesek alkalmazkodni. Az inváziós fajok megjelenését és terjedését megkön­nyítik az útépítéshez felhasznált talajok is, mivel ezek gyakran távoli területekről származnak, így a helyi talajoktól eltérő összetételűek és idegenhonos, agresszíven terjedő fajok propagulumait (terjesztő képlete­it: magokat, terméseket) is tar­talmazhatják. A terjedést elősegíthetik a könnyű magvú fajok eseté­ben a járművek által keltett légáramlatok, illetve a járművekre tapadt sár, amely jelentős mennyiségű magot tartalmazhat. Ezt jól szemlélteti egy olyan vizsgálat, melynek során csíráztatásos kísérlettel több mint 100 növényfajt mu­tattak ki egyetlen, 15 ezer kilométert megtett járműre tapadt sármintából. Más kutatások pedig igazolták az útszegélyek kaszálását végző járművek magterjesztés­ben betöltött szerepét.

A téli sózás és a halofil növényfajok

Az utak esetében fontos megemlíteni a téli sózást, amely az elmúlt néhány évtizedben általánossá vált csúszásmentesítő módszer. A leggyakrabban használt anyag a konyhasó. Ennek több negatív következménye is lehet a környezetre nézve, ilyen a felszíni, ivó- és talajvíz szennyezése, járművek, hidak korróziója. Az út menti ve­getációra nézve is számos káros hatása ismert, ugyanis egyes fafajok esetében levélkárosodást okoz. A talajban megnövekedett sótartalom ozmotikus stresszt idézhet elő, befolyásolja a talaj pH-értékét, a tápanyagok elérhe­tőségét, egyensúlyát, és ezáltal megváltoztatja a vegetáció faji összetételét, elősegíti különféle stressztűrő, halofil (sótűrő) növényfajok terjedését az utak mentén. Halofil növényeknek (vagy halofitonoknak) a 200 mM fölötti sókoncentrációjú élőhelyeken túlélni és szaporod­ni képes fajokat nevezzük, melyek a világ flórájának körülbelül 1 százalékát teszik ki. Ezek között vannak olyanok, melyek sós körülmények között mutatnak optimális növekedést, mások viszont só hiányában. A legtöbb esetben azonban nem obligát halofitonok­ról beszélünk, hanem gyenge kompetíciós képességeik miatt szélsőséges körülmények közé kényszerült növé­nyekről van szó. Ez a jelenség olyan szinten képes befolyásolni bizo­nyos sótűrú növényfajok elterjedését, hogy az őshonos előfordulásaiktól akár több ezer kilo­métert megtéve, az utak mentén új te­rületeket hódíthatnak meg.

Tengerparti fajok hódító útja kontinensünk belsejébe

A jelenség egyik szembetűnő kép­viselője a csókalábú útifű (Plantago coronopus). E növényfaj eredeti elter­jedési területe Európában a tenger­partok vonalát követi Skandináviától a nyugati partokon keresztül a Medi­terráneumig, illetve a Fekete-tenger partvidékéig. Eredetileg sós tenger­parti élőhelyekhez: homokdűnékhez, mocsarakhoz, sziklákhoz kötődik.

Az elmúlt néhány évtizedben azonban az utak só­zásával és a megnövekedett nemzetközi forgalommal e növényfaj hódító útjára indult a kontinens belseje felé, elérve így hazánk területét is. A csókalábú útifüvet először 2013-ban az M1-es és az M7-es autópálya mellől dokumentálták Magyarországon, majd gyors hódítás­ba kezdett és az ország közútjain ma már több mint 70 helyről ismerjük az előfordulását. Ennek kapcsán egyik kutatásunk tárgya volt e faj sikeres út menti ter­jedésének vizsgálata. Munkánk során az 1980 és 2019 közötti időszakból származó, összesen 203 szakirodal­mi adatot gyűjtöttünk össze 11 európai ország terüle­téről, melyek a csókalábú útifű út menti előfordulásai­ra vonatkoznak. Érdekes a dokumentált előfordulások számának alakulása az elmúlt negyven évben. Míg az 1980 és 2000 közötti időszakból mindössze 15 út menti előfordulást detektáltak közutak mentéről, ez a szám a 2000 és 2010 közötti időszakra 50-re, a 2010-2019 közöt­ti időszakra pedig 153-ra növekedett. Becsléseink alap­ján körülbelül évi 70 kilométeres sebességgel terjed az európai közutak mentén.

A csókalábú útifű európai út menti észlelései az elmúlt negyven évben – irodalmi adatok alapján

A faj út menti feltérképezésére irányuló vizsgálata­inkat nemcsak az újonnan meghódított Magyarország útjaira, hanem az eredeti elterjedési régióján belüliek­re (Ciprus, Leszbosz és a kontinentális Görögország) is kiterjesztettük. Kíváncsiak voltunk, hogy milyen kü­lönbségek tapasztalhatók az idegenhonos és őshonos út menti előfordulások között. Azt találtuk, hogy a me­diterrán régióban jóval gyakoribb a csókalábú útifű a közutak mentén, mint hazánkban, azonban az egyes út menti állományok nagysága között jelentős különbség nem tapasztalható. Tehát ahol megfelelők az út menti feltételek (szabad felszínek, taposás), ott mind vegeta­tív, mind ivaros szaporodással képes a populációméret gyors növelésére.

Magyar sóvirág a 4-es számú főút mellett

Vizsgáltuk a faj lehetséges magprodukcióját is. Becs­léseink alapján egyetlen egyed akár ezernél is több mag létrehozására képes. Azt tapasztaltuk, hogy a konyhasó koncentrációjának növekedése negatív hatással van magjainak csíraképességére. Magjai viszonylag magas sókoncentráción is csíráztak, ami – szakirodalmi ada­tok alapján – már az a sómennyiség, amelyen csak a halofil növényfajok csírázása lehet zavartalan, egyéb fa­jokét már gátolja a só.

Szárnyasmagvú budavirág útszegélyen

Úgy tűnik a csókalábú útifű esetében, hogy az európai utak menti sikeres terjedése mögött elsősorban nem a sótűrése áll, hanem inkább néhány igen speciális, a szaporodásához köthető tényező. Ilyen például a rá jel­lemző magdimorfizmus, mely annyit jelent, hogy egy toktermésben kétféle mag létrehozására képes, melyek alakban és méretben is eltérnek. Ezek a magok eltérő­en viselkednek vizes közegben, illetve eltérő a csírázási mechanizmusuk és ez óriási előnyt jelenthet egy olyan növényfajnak, amely több ezer kilométert „gyalogol” számos különböző klimatikus és környezeti feltétellel jellemezhető helyeken keresztül, hiszen a kétféle mag közül valamelyik típusú mindig előnyösebb lesz és na­gyobb eséllyel képes csírázni.

Veresnadrág csenkesz tömeges előfordulása főút padkáján

Valószínűleg a tovább növekvő úthálózat és forga­lom következtében további terjedése várható a csóka­lábú útifűnek a közutak mentén. Intenzív terjedése azonban természetvédelmi kérdéseket is felvethet. Nem ritka jelenség, hogy az először utak mentén terjedő idegenhonos növényfajok később utak men­ti természetes élőhelyeket is kolonizálnak, ezzel je­lentős természetvédelmi problémát okozva. Mivel a kontinentális Európa többi részén nincsenek olyan kiterjedésben természetes szikes területek, mint a Kárpát-medencében, ezért nem tudjuk, hogy amennyiben az utak mentéről bejut ezekre az élőhelyekre, mennyire jelenthet veszélyt az őshonos szikes közös­ségeinkre, esetlegesen megváltoztatva ott az őshonos fajösszetételt. Fontosnak tartjuk ezért a szikes közös­ségek közelében lévő állományok monitorozását.

Őshonos sótűrő növényeink is útra keltek

Őshonos sziki növényfajaink, habár földrajzilag meg­lehetősen távol élnek a tengerparti sótűrő fajoktól, bizonyos szempontból mégis nagyon hasonlóak hoz­zájuk. Ez a hasonlatosság a sótűrés: e fajok hatéko­nyan alkalmazkodtak a sóban gazdag élőhelyekhez a különböző sókiválasztó rendszereik révén. Habár a tengerparti sós területek és a kontinentális szikesek sóösszetétele kémiailag különbözhet, mégis nagyon hasonló tulajdonságokkal rendelkeznek az ezekhez az élőhelyekhez alkalmazkodott halofil fajok. Így nem meglepő, hogy őshonos, szikeseken élő növényeink is megtalálták létfeltételeiket a sózott utak szegélyein.

E jelenséggel kapcsolatos kutatásunk középpontjá­ba öt őshonos sótűrő növényfajt helyeztünk. Ezek a közönséges mézpázsit (Puccinellia distans), a közön­séges szikipozdor (Podospermum canum), a magyar sóvirág (Limonium gmelinii), a szárnyasmagvú buda­virág (Spergularia maritima) és a veresnadrág csen­kesz (Festuca pseudovina) voltak. Ezek kiválasztása­kor az volt a cél, hogy olyan őshonos sótűrő fajok legyenek, amelyek tavasztól őszig megtalálhatók és különböző gyakorisággal vannak jelen az utak men­tén, így a terjedési sikerességük okait is vizsgálhat­juk.

Mintavételi pontjaink a hazai közutak mentén és az észlelt sótűrő fajok száma

A terepi munka során 517 mintavételi ponton végeztünk út menti sótűrő növényfajokra vonat­kozó vizsgálatokat, ebből 371 mitnavételi ponton legalább egy sótűrő növényfaj jelen volt. A leggya­koribb és legnagyobb egyedszámban megtalálható faj a közönséges mézpázsit volt, összesen 264 helyen csaknem 19 ezer példánya került elő, őt követte a veresnadrág csenkesz (186 hely, 11 ezer példány), a közönséges szikipozdor (102 hely, több mint 5 ezer példány), a magyar sóvirág (51 hely), míg a legcseké­lyebb számban a szárnyasmagvú budavirág (6 hely) volt jelen a közutak mentén.

A csíráztatásos kísérlet során azt tapasztaltuk, hogy minden fajnál a 0,00%-os (kontroll) táptalajon volt a legtöbb a kicsírázott magok száma, ezzel bi­zonyítván, hogy fakultatív halofitonokról van szó, tehát a magok só nélkül is képesek csírázásra. El­lenben a magasabb sótartalmú táptalajokon egyér­telmű volt a visszaesés a csíranövények számában. Habár korábban feltételeztük, hogy a jelentős mag­produkció és a kis magtömeg fontos szerepet tölt­het be e fajok terjedésének sikerességében, mégis a két legritkább út menti faj (a magyar sóvirág és a szárnyasmagvú budavirág) bizonyult a legna­gyobb magprodukcióval rendelkezőnek. A közönsé­ges mézpázsit és a veresnadrág csenkesz alacsony magprodukciójához kis magtömeg társul, míg a közönséges szikipozdor alacsony magprodukcióját repítőszőrök egészítik ki, melyek mind segíthetik a terjedést és „kompenzálhatják” a viszonylag ala­csony magprodukciót.

Közönséges mézpázsit az út szélén (Molnár V. Attila felvételei)

Az út menti előfordulást befolyásoló tényezők vizsgálatakor az átlagos napi forgalom, a tenger­szint feletti magasság, az adott ponton felmért egyéb sótűrő növényfajok száma és az adott faj kör­nyező flóratérképezési kvadrátokban való jelenlé­tének hatását vettük figyelembe. Az öt vizsgált sótű­rő fajból négy esetében tapasztaltuk, hogy az átlagos napi forgalom és a környező tájban való előfordulás pozitívan befolyásolta az út menti megjelenésüket. Az egyéb sótűrő fajok is ötből négy esetben pozitív összefüggést mutattak a vizsgált fajaink út menti előfordulásával.

A világjáró magyar sóvirág

Összességében tehát a vizsgálatunk rávilágított arra, hogy e fajok szá­mára is alkalmas élőhelyek a sózott útszegélyek, melyeken sótűrésük révén a vizsgált fajok előnybe ke­rülnek más stressztűrő fajokkal szemben. Sikerességükhöz hozzájá­rulhat sótűrésük, jelentős magpro­dukciójuk, alacsony magtömegük vagy egyéb terjedést segítő képle­teik. Azonban jelenleg legnagyobb szerepe valószínűleg a környező tájban való előfordulásnak lehet, tehát őshonos sziki növényfajaink többnyire az út menti terjedésnek abban a fázisában vannak, amikor az eredeti élőhelyeikről az azokon áthaladó utak szegélyeit kolonizálják (elsősorban alacsonyabb kategóriájú utakat, melyek sok esetben természe­tes átmenetet képeznek a környező tájjal), majd ezekről juthatnak el magasabb kategóriájú utakra, autópá­lyákra és kerülhetnek rá a nemzetkö­zi úthálózatra. Ugyanakkor – habár egyelőre eseti jelenségnek tűnik – a ma­gyar sóvirág cseh, osztrák vagy német autópályákon való előfordulása azt mutatja, hogy előbb-utóbb számítha­tunk őshonos sótűrő fajaink megjele­nésére a nemzetközi úthálózatban is. Jó példa erre a közutak mentén álta­lunk leggyakoribbnak talált közönsé­ges mézpázsit, mely faj kapcsán már nem volt kimutatható a környező táj pozitív hatása az előfordulásokra. E mö­gött pedig az állhat, hogy a faj már túl van terjedésének azon szakaszán, amikor csak az eredeti elterjedési területén belülre eső útszakaszo­kat kolonizálja. A közönséges mézpázsit egyébként az egész európai úthálózat mentén meglehetősen gyakori.

FEKETE RÉKA – BAK HENRIETTA – MOLNÁR V. ATTILA

Nyitóképünk: A csókalábú útifű egyedei az M7-es autópálya padkáján

Az írás a Növényi Egészség Éve alkalmából kiírt cikk­pályázatunkon a II. díjat nyerte el.

IRODALOM


Fekete R., Mesterházy A., Valkó O. & Molnár V. A. (2018) A hitchhi­ker from the beach: the spread of the maritime halophyte Cochlearia danica along salted continental roads. – Preslia 90: 23–37.
Forman R. T., Alexander L.E. (1998) Roads and their major ecologi­cal effects. Annu. Rev. Ecol. Syst. 29: 207–231
Schmidt D., Bauer N., Fekete R., Haszonits Gy., Süveges K. & Molnár V. A. (2020) A csókalábú útifű (Plantago coronopus) folytatódó térhódítása Magyarországon.– Kitaibelia 25(1): 19–26.
Scott N.E., Davison A.W. (1982) De-icing salt and the invasion of road verges by maritime plants. Watsonia 14: 41–52
Von der Lippe M., Bullock J. M., Kowarik I., Knopp T., Wichmann M. (2013) Human-mediated dispersal of seeds by the airflow of vehicles. PLoS One 8(1): e52733
Von der Lippe M. & Kowarik I. (2007) Long-distance dispersal of plants by vehicles as a driver of plant invasions. Cons. Biol. 21(4): 986–996.

Természet Világa

Kapcsolódó cikkek