Királis enzimek és membránok – Tükörképek a biotechnológiában

Kiralitás, enantiomer, biokatalízis − csupa olyan kifejezés, melyet a középiskolai kémia vagy biológia órán hallhattunk, de jelentésüket sokszor homály fedi. A következő néhány oldalon az említett fogalmak tisztázása mellett azok gyakorlati jelentőségét és egy kapcsolódó tudományos kutatás alapjait mutatom be.

A szénvegyületek rendkívül nagy száma lényegében az izoméria jelenségén alapul. A fogalom a görög iszosz (azonos) és merosz (részecske) szavakból ered [1]. A szerves vegyületek többségére jellemző, hogy az őket felépítő atomok anyagi minősége és mennyisé­ge önmagában nem határozza meg a pontos szerke­zetüket, mivel ugyanazok az atomok többféle módon is összekapcsolódhatnak. Ezeket az azonos atomi össze­tételű, de eltérő szerkezetű vegyületeket hívják izomereknek. A C5H10 összegképletű – vagyis öt szénatomból és tíz hidrogénatomból álló – vegyü­lethez például öt különböző szerkezet tartozhat (1. ábra), az elméletileg lehetséges struktúrák száma azonban nagyobb szénatomszám esetén a több szá­zat is elérheti (bár ezeknek csupán egy része fordul elő a természetben) [2].

1. ábra. A C5H10 összegképletű vegyület lehetséges szerkezetei

A strukturális eltérés jelentkezhet az atomok össze­kapcsolódási sorrendjében (konstitúciós izomerek) vagy a molekulán belüli térbeli elrendeződésükben (sztereoizomerek). Ez utóbbi kategóriába tartoznak az optikai izomerek, melyek tehát mind az őket fel­építő atomokban, mind azok kapcsolódási sorrend­jében megegyeznek [3]. Az egyetlen különbség a molekulák térszerkezetében fedezhető fel, melynek jellemzéséhez egy további fogalom, a kiralitás tisztá­zása szükséges. A tulajdonság szemléltetésének leg­gyakoribb példája a két kezünk, nem véletlen, hogy maga a királis kifejezés is a görög kheir (kéz) szóból származik. A jobb és bal kezünk ugyanis egymás tü­körképei, azonos felépítésük ellenére nem hozhatók egymással fedésbe [4].

Ugyanez a tükörképi viszony jellemzi azokat az izomereket, melyekben egy központi szénatomhoz négy különböző atom vagy atomcsoport kapcsolódik. Amint azt a 2. ábra is szemlélteti, a négy atom(cso­port) kétféleképpen rendeződhet el a szénatom kö­rül, és bárhogy forgatjuk az egyik szerkezetet, nem tudjuk a másikba átalakítani. Az ilyen, úgynevezett aszimmetrikus szénatomot tartalmazó vegyülete­ket királis (másnéven optikailag aktív) anyagoknak, az egymással tükörképi viszonyban álló, de fedésbe nem hozható molekulákat pedig enantiomereknek nevezzük [2]. Fontos hangsúlyozni, hogy önmagában a tükörképi viszony nem egyenlő a kiralitással, hi­szen bárminek létezhet tükörképe, az enantiomerek esetében viszont a szimmetriaviszonyok miatt a két változat nem feleltethető meg egymásnak.

2. ábra. Enantiomer molekulák

Mivel a molekulák felépítése (az atomok távolsá­ga, a kötések által bezárt szögek) a két enantiomer esetében azonos, ezért legtöbb fizikai és kémiai tu­lajdonságukban megegyeznek, ugyanakkora az ol­vadás- és forráspontjuk, reakciókészségük, stb. Ez azonban csak akkor igaz, ha akirális környezetben vannak, vagyis nem éri őket más királis jellegű hatás. Amennyiben az oldószer vagy a reakciópartner optikai aktivitással rendelkezik, a kétféle enantiomer eltérő sebességgel vehet részt a reakcióban, valamint a képző­dő termék is különbözhet [1].

A kétféle enantiomer 1:1 arányú keverékét racém elegynek nevez­zük. Mivel akirális környezetben mindkét izomer azonos valószínű­séggel keletkezik – hiszen ilyen körülmények között egyformán vi­selkednek a reakciókban –, a szerves kémiai szintézisek során mindig racém elegyet kapunk (hacsak nem alkalmazunk királis segédanyagot) [1].

A kiralitás biológiai jelentősége

Ahogy az előbbiekben említettük, az enantiomerek akirális környezetben teljesen egyformán viselked­nek, éppen ezért tiszta enantiomer előállítása, illetve tükörképi párjától történő elválasztása csupán egy másik királis segédanyag alkalmazásával lehetséges. Ez alapján jogosan merülhet fel a kérdés, hogy miért éri meg foglalkoznunk az enantiomerekkel, van-e álta­lunk is tapasztalható, gyakorlati jelentőségük?

Bár több millió növény- és állatfaj él a Földön [6], ezek mindegyike ugyanazokból az alapvető biomolekulákból épül fel, melyek közül az aminosavak és a cukrok egya­ránt királisak. Enantiomereik egyik típusát tudomány­történeti okokból D, másikat pedig L betűvel jelölik, racém elegyük ennek megfelelően a D,L jelölést kapja [7].

Az aminosavak összekapcsolódásával fehérjék jön­nek létre, melyek a biokémiai folyamatok katalizálásá­tól kezdve szabályozó és strukturális funkción át az anyagszállításig az életműködés szinte minden terü­letén nélkülözhetetlenek. A cukrok szintén fontos és változatos szerepet töltenek be az élő szervezetben, az összetett szénhidrátok, zsírok és a nukleinsavak (örökítőanyag) felépítésében egyaránt részt vesznek. Az aminosavak és a cukrok különböző variációi te­hát minden élőlényben megtalálhatók, azonban – néhány kivételtől eltekintve – a lehetséges enanti­omereknek csupán az egyik típusa fordul elő, vagyis azonos kiralitásúak (homokirálisak) [4]. Az amino­savak jellemzően az L, a cukrok pedig a D-sorozatba tartoznak szinte minden élőlény minden egyes sejt­jében. Mivel a belőlük felépülő molekulák (fehérjék, DNS, stb.) térszerkezetét befolyásolja az egyes amino­savak, illetve cukrok kiralitása, ezek enantiomerjei nem felcserélhetőek, tehát ugyanazon aminosavak D-izomerjeiből felépülő fehérje szerkezetileg nem egyezne meg az L-aminosavakból álló változattal. A biomolekulák struktúrája pedig alapvetően meg­határozza működésüket, éppen ezért hibás szerke­zet esetén nem tudják megfelelően ellátni biológiai funkciójukat. E gondolatmenet alapján a kiralitás fontossága az élő szervezetek felépítésében és élet­működésében megkérdőjelezhetetlen [7].

Enantiomerek az iparban

Az enantiomerek eltérő biológiai hatása nem csupán tudományos érdekesség, hanem a gyakorlatban is hasznosítható jelenség. A kiralitás hatásának ismerete a mezőgazdasági, élelmiszer-, kozmetika- és gyógyszer­ipari technológiákban egyaránt alkalmazható, sőt bi­zonyos területeken megkerülhetetlen.

Az aroma- és illatanyagok jelentős része királis ve­gyület, az egyes enantiomerek azonban különböző illatúak lehetnek. A 3. ábrán látható limonén egyik izomere citrom, a másik narancs aromájú, a karvon pedig köménymag, illetve mentol illatú. Az orrunkban található, szaglásért felelős receptorfehérjék képesek különbséget tenni a kétféle izomer között – hiszen maguk is királis aminosavakból épülnek fel –, ennek köszönhető az enantiomerek által kiváltott eltérő ér­zet [8]. Az aromák és illatanyagok felhasználhatók élel­miszerekben, kozmetikumokban és különböző illato­sított termékekben (illóolajok, illatgyertyák, stb.).

3. ábra. Az enantiomerek illata

Nemcsak az emberek szaglása és ízérzékelése érzé­keny az enantiomerekre. A rovarok által kibocsátott fe­romonok, melyek fontos szerepet játszanak a faj egye­dei közti kommunikációban, szintén lehetnek királis vegyületek, ahogy azt például a gubacsszúnyogok ese­tében megfigyelték. Ezek a rovarok különböző dísz- és haszonnövények – például egyes gabonafélék – kárte­vői, melyek közül a lepényfa-gubacsszúnyog a dísznö­vényként tartott lepényfát támadja meg. A nőstények által kibocsátott, a hímeket csalogató szexferomonnak két optikai izomerje létezik, közülük elsősorban csak az egyik felelős a biológiai hatásért. A szintetikusan előállított vegyület segítségével feromoncsapda készít­hető, mely növényvédelmi előrejelzésre (rajzásmenet nyomon követésére) használható [9].

Az enantiomerek alkalmazásának talán az egyik legfontosabb területe a gyógyászat. Ha belegondolunk abba, hogy a testünket felépítő molekulák jelentős része királis, kézenfekvőnek tűnik, hogy a szervezet működését befolyásoló gyógyszerek esetleges optikai aktivitása nem elhanyagolható szempont egy ható­anyag vizsgálata során. Ez azonban korántsem volt min­dig így, az ötvenes években még az általánosan elterjedt gyakorlat szerint a szintetikus előállítás során kapott racém elegyet alkalmazták. Ráadásul akkoriban az új hatóanyagok forgalomba hozatala előtt nem volt kötelező a teratogén (magzatkárosító) hatás vizs­gálata sem. Ezek a körülmények járultak hozzá az egyik leghírhedtebb gyógyszer, a Contergan piacra kerüléséhez és gyors elterjedéséhez. A thalidomid hatóanyagú német gyógyszert fájdalomcsillapító­ként, altatóként, illetve megfázásos tünetek enyhí­tésére alkalmazták, emellett hatékonyan enyhítette a terhességgel járó émelygést, hányingert. Néhány évvel később azonban bebizonyosodott, hogy kis­mamáknál alkalmazva a gyógyszer a magzat súlyos fejlődési rendellenességét eredményezi, mely elsősor­ban a végtagokat érinti, de halláskárosodás és egyéb deformitások is felléphetnek (4. ábra) [10].

4. ábra. Contergan-gyerek (Forrás: welt.de)

A későbbi sztereokémiai vizsgálatok során kide­rült, hogy a magzatkárosító hatásért a thalidomid egyik enantiomerje felelős, míg a tényleges gyógy­hatást a másik fejti ki. Tehát tiszta enantiomer al­kalmazásával feltehetőleg elkerülhető lett volna a mellékhatás és növelhető a szer hatékonysága. (Bizonyos vegyületek, köztük a thalidomid enant­iomerjei is képesek a szervezetben egymásba át­alakulni, ezért ebben az esetben a tiszta enanti­omer használata sem jelent teljes biztonságot [5].) Részben a Contergan-tragédia eredménye, hogy ma már a királis hatóanyagok esetében mindkét enantiomer és a racém elegy komplex sztereokémi­ai vizsgálata szükséges a gyógyszer engedélyezteté­séhez [10].

A fenti példák alapján belátható, hogy bármilyen ki­rális molekulát szeretnénk felhasználni – az alkalma­zási területtől függetlenül –, a racém elegyet és az egyes enantiomereket külön-külön is meg kell ismernünk. Gyakori jelenség ugyanis, hogy a különböző izomerek eltérő biológiai hatással rendelkeznek, nem váltanak ki hatást vagy épp károsak az élővilágra. Még ha nem is jelent közvetlen veszélyt egy (látszólag) hatástalan vegyület használata, felesleges terhelést jelent a szer­vezetnek, illetve a környezetnek [5].

Királis termék előállításának egy példája

Ahogy arra a korábbiakban utaltam, akirális környe­zetben lezajló kémiai reakció során egy királis vegyü­letnek mindig a racém elegyét kapjuk, hiszen azonos viselkedésüknek köszönhetően mindkét enantiomer ugyanakkora valószínűséggel keletkezik. Ahhoz tehát, hogy tiszta enantiomert kapjunk, valamilyen királis anyagot kell használnunk. Ennek megfelelően az elő­állításnak két lehetséges útja van:

− végrehajtjuk hagyományos körülmények között a reakciót, és az így keletkező racém elegyből választ­juk el valamilyen módszerrel a termékünket;

− olyan királis segédanyagot alkalmazunk, mely a termék általunk kívánt enantiomerjének képző­dését segíti elő.

Ez utóbbi módszerre kínál lehetőséget az enzimek al­kalmazása. Az enzimek az élő szervezetben lejátszódó biokémiai folyamatokat gyorsítják (katalizálják), a reakció végén pedig változatlan formában maradnak vissza, így kevés enzimmel is nagy mennyiségű kiin­dulási anyag (szubsztrát) alakítható át termékké. Mivel az enzimek – kevés kivételtől eltekintve – fehérjék, maguk is királis aminosavakból épülnek fel, így képesek az általuk katalizált reakcióban az enanti­omerek megkülönböztetésére. Ezt az enantioszelekti­vitásnak nevezett tulajdonságukat felhasználhatjuk királis termék előállítására, hiszen a kiindulási anyag racém elegyének csupán egyik enantiomerjét alakít­ják át, tehát egyféle terméket kapunk. A gyakorlatban a szelektivitás nem éri el a 100 százalékot, vagyis kis mennyiségben másik enantiomer is keletkezik, meg­felelő tisztítási eljárással azonban nagy tisztaságú terméket kaphatunk.

Kutatómunkám során L-2-fenilpropanol előállítá­sával foglalkozom, mely további szintézisek során kü­lönböző gyógyszermolekulákká alakítható. Az általam vizsgált reakcióban racém D,L-2-fenil-propionaldehid­ből indulok ki, ennek az elegynek az L-enantiomerje alakul át L-fenilpropanollá. A katalízist alkohol-de­hidrogenáz enzim végzi, mely a nevéből is adódóan alkohol típusú vegyületről tud hidrogént leszakítani, így aldehid keletkezik. Ez a reakció azonban fordított irányba is le tud játszódni, vagyis az aldehid átalakul­hat alkohollá, ez utóbbi történik a fenilpropanol kép­ződésénél.

A rendszerünk azonban nem ilyen egyszerű, az al­kohol-dehidrogenáz ugyanis – sok más enzimhez hasonlóan – egy segítőtársat (kofaktort) is igényel a működéséhez. Ahhoz, hogy egy aldehidből alkohol le­gyen, hidrogénionokat kell hozzáadnunk, ezeket pedig valahonnan meg kell szereznie az enzimnek. Ezt egy komplex molekula, a NADH biztosítja, mely „odaadja” hidrogénionját az enzimnek, így az fel tudja használni az alkohol előállításához. Ezek szerint a termék min­den egyes molekulájához szükség van egy újabb NADH-ra? Tekintve, hogy maga a kofaktor egy igen bonyolult makromolekula, a szervezet számára nem lenne kifizetődő minden egyes szubsztrát átalakításához egy új kofak­tort gyártani. Ehelyett keres egy olyan folyamatot, melyben „felesleges” hidro­génionok keletkeznek, ezeket pedig a NAD-hoz adva visszakapjuk az eredeti reakciónkhoz szükséges NADH-t.

5. ábra. Enzimes reakciók

A kofaktor ilyen módon történő re­generálását laboratóriumi körülmé­nyek között úgy oldjuk meg, hogy az ellentétes irányú reakciót, vagyis az alkohol aldehiddé történő alakí­tását is lejátszatjuk. Természetesen, ha a regeneráláshoz használt alkohol megegyezne a termékünkkel, végered­ményben visszakapnánk a kiindulási anyagot. Ennek elkerülése érdekében a kiindulási reakcióelegyhez etil-alko­holt (etanolt) adunk, melyet az enzim acetaldehiddé alakít a NADH keletke­zése közben. Végeredményben tehát a kívánt termék előállítását és az eh­hez szükséges kofaktor regenerálását ugyanaz az enzim katalizálja (5. ábra).

A termék kinyerése

Tegyük fel, hogy végbement a reakció, sikeresen átalakí­tottuk a szubsztrát nagy részét fenilpropanollá. A követ­kező kérdés, hogy hogyan nyerjük ki a reakcióelegyből a terméket? Tekintve, hogy egyik átalakulás sem zajlik le 100 százalékban, az alábbi komponensek találhatók az elegyben (az esetleges szennyezőktől és egyéb mellékter­mékektől eltekintve):

− szerves oldószer (esetemben dietil-éter): ebben oldó­dik a kiindulási anyag és a termék;

− vizes pufferoldat: az enzim működéséhez szükséges vízmennyiséget, illetve pH-t biztosítja (valamint a re­generálás is vizes közegben történik);

− D,L-2-fenil-propionaldehid: ez a kiindulási anyagunk (a két enantiomer racém elegye);

− L-2-fenil-propanol: ez a céltermék (kis mennyiségben a másik enantiomerje is keletkezhet);

− NADH: az enzimműködéshez szükséges kofaktor;

− etanol: kofaktor regenerálásának kiindulási anyaga;

− acetaldehid: kofaktor regenerálása során keletkezik.

Mindent összevetve ez legalább ki­lenc komponenst jelent egy kétfázisú (vizes és szerves) rendszerben, ebből kell elválasztani (szeparálni) a min­ket érdeklő vegyületet. Ráadásul az ipari termelés szempontjait is szem előtt tartva előnyös lenne egy olyan rendszert kialakítani, mely folyama­tos termékelvételt tesz lehetővé. Így a kiindulási anyagok utánpótlásával folyamatos gyártást lehetne megva­lósítani, kiszámíthatóbb lenne a ter­melés, és a gyakori leállásokkal járó időveszteséget is csökkenthetnénk.

Az iparban elterjedten alkal­maznak szeparálási műveletekhez membránokat, melyek féligáteresztő válaszfalként valamilyen tulajdon­ságuk alapján elválasztják az anyagokat. Azt, hogy mi alapján engedik át vagy tartják vissza az adott komponenst, meghatározzák a membrán tulajdon­ságai és az adott technológia sajátosságai.

6. ábra. Membrán-bioreaktor

A termékelválasztásért felelős membránt az en­zimes reakció színteréül szolgáló reaktorhoz kap­csolva egy integrált rendszert, úgynevezett memb­rán-bioreaktort kapunk (6. ábra). Így rendszeres szubsztrátadagolással és termékelvétellel biztosít­hatjuk a reakció folytonosságát, tehát a fent említett cél elérhető. De vajon milyen tulajdonsága alapján „válogatja ki” az általam vizsgált reakcióelegyből a membrán az L-2-fenil-propanolt? Mivel az enzim enantioszelektivitása nem tökéletes, a D-izomer je­lenlétével is számolni kell, márpedig az alkalmazott akirális szerves oldószerben a két izomer egyformán viselkedik. A probléma megoldásához ismét egy ki­rális segédanyaghoz fordulunk, ez esetben maga a membrán jelenti a királis környezetet. Találni kell te­hát egy olyan királis anyagot, mely egyfelől a termék kívánt enantiomerét átengedi, a reakcióelegy többi komponensét viszont visszatartja, másrészt alkalmas stabil és jó áteresztőképességű membrán gyártására.

7. ábra. Támasztóréteges folyadékmembrán

Erre a célra támasztóréteges folyadékmembránt fogok használni, mely szerkezetileg két részre oszt­ható (7. ábra). Egyfelől, ahogy a neve is mutatja, tartalmaz egy szilárd, pórusos réteget, mely a me­chanikai szilárdságot biztosítja. A támasztóréteg pórusait pedig speciális királis folyadék tölti ki, ez végzi a tényleges szeparációt. Az említett kirá­lis folyadék kiválasztása és a membrán-bioreaktor elkészítése a kutatómunka egy következő fázisában valósul meg.

Bár munkám során egy konkrét reakciót vizsgálok, a kutatás várható eredményei hozzájárulhatnak egy általános technológia kidolgozásához, mely az enantioszelektivitás két ponton történő kihasználásán, illetve királis folyadékmembránok bioreaktorokkal való integrálásán alapul.

LAJTAI-SZABÓ PIROSKA

IRODALOM


[1] Markó László: Szerves kémia I., Veszprémi Egyetemi Kiadó, 2005.
[2] Antus Sándor, Mátyus Péter: Szerves kémia I., Nemzedékek Tudá­sa Tankönyvkiadó, 2014.
[3] Poppe László: Sztereoszelektív szintézisek, Typotex Kiadó, 2011.
[4] Markó László: Miért „balkezesek” a fehérjéket felépítő aminosa­vak?, Természet Világa 1999., 130. évfolyam 1. szám
[5] Huber Imre: Gyógyszerészi sztereokémiai ismeretek, egyetemi tan­anyag és feladatgyűjtemény, Pécsi Tudományegyetem, 2013.
[6] https://ng.24.hu/termeszet/2006/03/20/hany_faj_el_a_foldon/
[7] Lente Gábor: A biológiai kiralitás eredete (Isten valóban nem koc­kázik?), Természet Világa 2013., 144. évfolyam 10. szám
[8] https://remotecat.blogspot.com/2014/11/chiral-molecu­les-in-everyday-life-from.html
[9] Molnár Béla Péter: A lepényfa-gubacsszúnyog (Dasineura gledit­chiae Osten Sacken) csalogató viselkedésének megfigyelése, szexfe­romonjának kivonása és szintetikus csalogatóanyag kifejlesztése a gyakorlati előrejelzés számára, doktori (PhD) értekezés, Pannon Egyetem Georgikon Kar, 2011.
[10] Szántay Csaba: Gyógyszereink és a szimmetria, Mindentudás Egyeteme előadás, 2004.

Természet Világa