Mihez kezdjünk a szennyvizekkel? – Környezetkímélő tisztítás bio-elektrokémiai rásegítéssel

Az 1930-as években folytak az első kísérletek szerves hulladékok biológiai átalakítására éghető gázokká. Mára a biogáztermelés világszerte elterjedt: a kis méretű, egyszerű háztartási készülékektől a nagyipari lép­tékű, összetett berendezésekig széles technológiai választék jött létre.

A kierjedt biogáz-fermentlé humuszosítható szer­ves szenet és mezőgazdaságilag fontos növényi tá­panyagokat tartalmaz. Ezek szántóföldi felhaszná­lása azonban korlátozott: részben környezetjogi, részben agronómiai, részben gazdaságossági kor­látokba ütközik. Ugyanezek a lehetőségek és akadá­lyok vonatkoznak a nagyüzemi állattartó telepeken keletkező hígtrágya mezőgazdasági felhasználására is. Vizsgálatunk tárgya e magas szervesanyag-tar­talmú szennyvizek stabilizálása olyan eljárásokkal, melyek kinyerik a bennük rendelkezésre álló, mező­gazdaságilag fontos tápanyagokat úgy, hogy a tisztí­tott elfolyó összetétele teljesítse a környezetvédelmi kibocsátási határértékeket.

A FAOSTAT és az EUSTAT adatai szerint 2015. év során az Európai Unió mezőgazdasága 11 350 000 tonna nitrogén, 2 663 000 tonna P2O5, valamint 2 972 000 tonna K2O műtrágya hatóanyagot használt fel [1], [2]. Ugyanebben az időszakban 17 400 biogáz üzemben összesen 18 milliárd m3 metánt termelt meg, mint­egy 44 millió tonna szárazanyag-tartalmú kierjedt fermentlé kibocsátása mellett [3]. Ez átlagos össze­tétellel becsülve mintegy 1,85 millió tonna N, 0,7 millió tonna P2O5 és 0,38 millió tonna K2O hatóanya­got tartalmazott. Az EU mezőgazdasága a 2015-ben csak az ipari és mezőgazdasági biogázüzemek elfo­lyóinak felhasználásával 17 százalék vegyes NPK műtrágya hatóanyagot takaríthatott volna meg. És ez a men­nyiség a szennyvíztelepi iszaprothasztók adatait még nem is tartalmazza!

Még fontosabb, hogy ennyi elfolyó víz mintegy 22 mil­lió tonna szenet tartalmaz szerves kötésben. Ennek átlagosan 15 százaléka már az elfolyóban stabil szerves anyagként van jelen. A biológiailag bontható rész további, mintegy 25-30 százaléka humuszosodik egy éven belül természetes körülmények között, vagy kom­posztálással néhány hónap alatt. Hogy érzékeljük ennek rendkívüli jelentőségét: e több, mint 8 mil­lió tonna stabil szerves szénnel Magyarország teljes mezőgazdasági termőterületén majdnem 3 százaléknyi, iparszerű gazdálkodás miatt elveszített humusztar­talmat lehetne pótolni.

Az anaerob elfolyók közvetlen mezőgazdasá­gi hasznosítása azonban rendkívül korlátozott részben jogszabályi előírások (EU nitrát-direktíva, Natura 2000-es területekre vonatkozó előírások, környezetvédelmi törvényi határértékek), részben agrárszakmai szempontok miatt (például kiöntözéskor átmenetileg reduktív környezet jön létre a gyökér­zónában, ami a talaj-ökoszisztémát visszaveti).

Kutatásunk során olyan aerob stabilizációs mód­szereket vizsgálunk, amelyek a maradék elfolyóra vonatkozó környezetvédelmi határértékek teljesíté­se mellett hasznosítható formában kinyerik az elfo­lyókban rendelkezésre álló, mezőgazdaságilag fontos anyagokat.

Mi folyik itt?

Az anaerob elfolyók alapesete a biogáztermelésből visszamaradó kierjedt fermentlé, amiből világszerte naponta több millió köbméternyi keletkezik. A bio­gáz-elfolyó az Európai Unióban kockázatos anyagnak minősül, kihelyezésére hazánkban is szigorú jogsza­bályi előírások vonatkoznak. Minden egyes ipari tétel kijuttatása külön engedélyköteles, az engedély alapfel­tétele pedig az összetételt igazoló laboratóriumi analí­zis. A hatóságok azonban ezeket az adatokat bizalma­san kezelik. Így – a létező információ-mennyiséghez képest – viszonylag kevés a valós technológiából származó, ugyanakkor szabadon hozzáférhető analí­zis-eredmény. Az 1. táblázat néhány jellegzetes biogáz elfolyó összetételét mutatja be a szakirodalom alap­ján, szarvasmarhatelepi hígtrágyával összevetve.

1. táblázat. Néhány tipikus biogáz elfolyó és hígtrágya összetétele

A biogáz-elfolyó instabilitását magas nitrogén-, fosz­for- és szerves széntartalma okozza. A mért adatok hiá­nyosak, és alapanyagtól-technológiától függően erősen szórnak [7], [8], [9]. De így is világosan mutatják, hogy ezek a szennyvizek enyhén lúgosak, bár magas a szerves széntartalmuk, de a nitrogén és foszfor koncentráció­hoz viszonyítva – az élettani igényekhez képest – relatí­ve szénhiányosak, továbbá az is látszik, hogy a nitrogén-tartalom döntően NH4-N formájában van jelen.

Emiatt kétszeres kockázatot jelentenek. Egyrészt kórokozó mikroorganizmusok szaporodhatnak fel bennük, másrészt nagy mennyiségben élővízbe kerül­ve eutrofizációt okozhatnak. Ilyen összetételű folyadé­kot ökoszisztémába kibocsátani nem lehet, minden összetevő messze meghaladja a környezetvédelmi határértéket. Egyértelműnek látszik tehát, hogy a me­zőgazdaságban érdemes felhasználni, ha egyszer ott szükség van rájuk, másutt meg szennyeznek. Szántó­földi kijuttatásuk azonban a nitrát-direktíva és a víz­bázisvédelem hatálya alá esik, egyéb jogszabályok még tovább is korlátozzák. Az agrárszakma oldaláról pedig talajökológiai, növényfiziológiai, agronómiai és üzem­szervezési akadályok sorakoznak. A valóságban hely­színtől, növénykultúrától és évjárattól függően évente 2, legfeljebb 3 hónap áll nyitva szántóföldi kijuttatás­ra. Ennyi idő az egész évi mennyiségre édeskevés. Pa­radox módon éghajlati viszonyaink között az elvileg szükséges és fontos alapanyag teljes mennyiségének mezőgazdasági felhasználása több kárt okozna, mint amennyi hasznot hajt.

Ha kibocsátani tilos, elhelyezni pedig körülményes e magas szervesanyag-tartalmú szennyvizeket, akkor mégis, mit lehet tenni?

Stabilizálás

A kérdéses folyadékok elvileg bevett szennyvíztisztí­tási technológiákkal is stabilizálhatók. Így a környe­zetterhelő nitrogéntartalmat semleges nitrogéngáz, a szerves széntartalmat pedig szén-dioxid formájában a légkörbe lehet juttatni, a foszfortartalmat pedig old­hatatlan vegyületként kicsapni. Ez környezetvédelmi szempontból korrekt. Ám utána ugyanezeket a költ­ség- és energiaráfordítással kivont anyagokat szintén költség- és energiaigényes műtrágyagyárakban a me­zőgazdaság számára újra kell szintetizálni. A gyakor­latban tehát a szennyvíztisztítási módszerek alkalma­zása a vízszennyezés egy részét nem elhárítja, hanem légszennyezéssé konvertálja – jelentős kiadások árán.

A kutatások másik hányada átfogó, hosszú távú meg­oldások, a tápanyag-hasznosítás irányába mutat. Ezek közül kiemelendő az ammónium-, illetve foszfát-io­nok közös sóinak (NH4MgPO4 – struvit, illetve NH4H2PO4 – MAP) kikristályosítása, a tápanyagok koncentrálása bio-elektrokémiai rendszerekkel [10], [11], valamint a szerves szén és NPK-tartalom megkötése élő, vagy elhalt biomasszában, majd stabil szerves makromolekulák­ban – légköri szén-dioxid egyidejű fotoszintézise mel­lett. Erre kiváló példa a világszerte terjedő, bár hazánk­ban még ritkán alkalmazott gyökérzónás tisztítás [12].

1. ábra. A bio-elektrokémiai úton támogatott biofilter vázlatrajza

Az új eljárások hiányossága azonban, hogy a mak­ro-tápanyagok ásványi kristályba kötése nem kezeli a szubsztrát széntartalmát; továbbá a foszfortarta­lomnak olyan csekély hányada van csak jelen oldott PO4-P formájában, hogy sztöchiometriailag nagyon kevés NH4-N megkötésére ad lehetőséget [7]; ezen kívül a folyamat olyan magas pH mellett zajlik hatékonyan, ami mind az eredeti elfolyó pH-ját, mind a kibocsátási határértéket meghaladja. Ezen kívül fontos probléma az is, hogy a tápanyagtartalom biomasszába kötése csak utókezelés (például humifikálás komposztálás útján) nyomán eredményez stabil végterméket.

E hiányosságok miatt a Pannon Egyetem Bio-, Kör­nyezet- és Vegyészmérnöki Kutató-Fejlesztő Központjá­ban végzett kísérletünkben a bioszűrés alkalmazható­ságát vizsgáltuk.

Segít a trágya

Tudatosan érlelt almos trágyát (a komposzt legrégebb óta ismert válfaját) már az ókorban is dokumentál­tan használtak talajerőpótlásra. Egyéb biológiailag bontható szerves anyagok komposztálása nagyüze­mi gazdálkodásban azonban csak az 1970-es évek óta terjed. A szakterület dinamikusan fejlődik, ma a komposztálás már a szilárd hulladékok aerob sta­bilizálásának is kiforrott módszere.

Kísérletünkben a komposztálás felfogható úgy is, mint az augmentált biofilter szélsőséges válto­zata, ahol maga a töltőanyag is részben elbomlik, kiegészítő szénforrást biztosítva. Részben viszont kiegészül a szubsztrátból nyert szervetlen, illetve inert szervesanyag-tartalommal, továbbá a biokonverzió folyamatában képződött stabil szerves vegyületek­kel is. Olyan kiindulási anyagokat választottunk, ame­lyek napjainkban széles körben okoznak problémát, ezért stabilizációjuk – társadalmi szinten – nagy hoz­záadott értéket képvisel. Méréseink alapján az első kísérlet szubsztrátja kiinduláskor az alábbi értékekkel jellemezhe­tő: KOI: 21.856 mg/l; pH: 7,47; EC: 10,07 mS/cm; DO: 0,02 mg/l; TN: 2.100 mg/l; TP: 632,69 mg P/l.

Természetes talajképződés, és a komposztálás során a humusz előanyagok szerves polimerekkel, il­letve ioncserélő ásványi polimerekkel is képeznek komplexet. Ennek mintá­jára a bioszűrő töltőanyaga lehet akár ioncserélő szervetlen, akár szerves mátrix, vagy a kettő kombinációja. A töltőanyag kiválasztásának dön­tő szempontja tehát a mátrix fizikai tulajdonságai, a víz- és gázáteresztő képessége, a vízkapacitás, pórustérfo­gat, vagy fajlagos felület.

A fenti tulajdonságok miatt szerves töltőanyagként széles körben hasz­nálnak érett komposztot [13]. Ennek előnye, hogy eleve tartalmazza a hu­muszképzésért felelős mikrobiális konzorciumot, nem szükséges külön beoltani. Szervetlen töltőanyagként perspektivikus az ásványgyapot, mely ugyan beoltásra szorul, vízháztartása viszont a komposzténál is jobb [14]. Mechanikailag is kedvezőbb, mivel térhálós szer­kezetét víztelített állapotban is hosszú ideig megőrzi. Az előnyök ötvözése érdekében a kísérletben kombi­nált töltőanyagot használunk, amely ásványgyapot és komposzt 50-50 tömegszázalékos keveréke.

Hőmérséklet és időtartam

A komposztálás első termofil szakaszát jelen kísérlet­ben elhagytuk, mert annak fő feladatát, a szerves poli­merek hidrolízisét az anaerob előkezelés már elvégezte. A komposztálási folyamat humuszképző szakasza mezofil tartományban zajlik, melynek során a hőmérséklet kb. 40 °C-ról nagyjából egy hónap alatt fokozatosan 20 °C-ra hűl le. Ennek átlagát alapul véve, a bioszűrést 30 °C-on végeztük.

2. ábra. A biofilter kísérleti elrendezése, négy párhuzamos kezeléssel

Nemzetközi szakirodalmi adatok szerint [8] 40 °C-on végzett respirometriás mérések során a biogáz elfolyók a biológiailag bontható szervesanyag-tartalmának több, mint 90 százaléka 8,5 nap alatt felhasználó­dott. Bioszűrési kísérletünk a humusz prekurzorok épülése érdekében ennél alacsonyabb hőmérsékleten zajlott, ezért hosszabb ideig, 9 helyett 14 napig folytattuk.

A bioszűrő az 1. ábrán látható 1 liter hasznos térfo­gatú, töltött aerob reaktor. Batch üzemmódban mű­ködtettük úgy, hogy az elfolyót a bioszűrő anyagán át keringettük, ellenáramban levegőztetve. A cirkuláló folyadékáramot úgy állítottuk be, hogy a töltőanyag folya­matosan vízkapacitásig telített legyen. Ez a tapasztalatok szerint 1,6 l/h folyadékárammal teljesült. A humusz prekurzorok építése aerob, ám nem oxigéntelített közeg­ben zajlik. Túl sok oxigén jelenlétében a humuszosítható széntartalom szükségtelenül nagy részét veszítenénk el CO2-ként, ami ellenkezik a kísérlet céljával. Ezért a levegőz­tetést úgy kellett beállítani, hogy a víztelített töltőanyagot éppen csak átjárja, térfogatárama 70l/h alatt maradjon.

A kísérlet során, az adott töltőanyaggal és szubsztráttal ez az érték10 l/h levegő térfogatáramra adódott.

A mikrobiális üzemanyagcellákban (MÜC) termelt áram erőssége (állandó külső ellenálláson tehát a kapo­csfeszültség is) egyenesen arányos a szubsztrát biokémi­ai oxigénigényével (BOI), ami viszont a stabilitást jelzi. Ezt kihasználva a MÜC bioszenzorként használható a BOI va­lós idejű nyomonkövetésére, válaszideje a MÜC kialakítá­sától függően néhány perctől néhány óráig terjed.

A reaktorban ioncserélő réteggel lehatárolt anódteret létrehozva, a két elektród megfelelő elhelyezésével alakí­tottunk ki mikrobiális üzemanyagcellát erre a célra. Pola­rizációt követően az elektródákat 500 Ohm külső ellenál­lással kötöttük össze.

A 2. táblázat a bioszűrési kísérlet mérési eredményeit veti össze a vonatkozó határértékekkel, külön gyűjtve a kezelt szennyvízben, valamint a biofilter töltőanyagában bekövetkezett változásokat.

2. táblázat. A bioszűrés mérési eredményei (sárga színnel kiemelve a várakozástól eltérő értékek)

Látható, hogy a kibocsátási határértéket az oldott oxi­gén-koncentrációt és az elektromos vezetőképességet leszámítva minden vizsgált paraméter tekintetében sikerült elérni, és e kettőben is megközelíteni. A kezelt szennyvíz vezetőképessége és szárazanyag-tartalma a kísérleti időszak utolsó napjaiban enyhe növekedésnek indult. Ebből arra lehet következtetni, hogy ekkorra meg­kezdődött a töltőanyag szerves molekuláinak részleges lebomlása is, melynek során köztes anyagcsere-termékek oldódtak vissza. Ezt támasztja alá az is, hogy a töltőanyag száraz tömege ugyan a várakozásoknak megfelelően megnőtt, azon belül a szerves anyagtartalom azonban csökkent. Ez alapján a kezelés optimális időtartama rövidebb lehet a kísérletben alkalmazott 14 napnál.

SZELÉNYI GÁBOR ZOLTÁN

A cikk a TIT-DOSZ közös cikkpályázatára érkezett.

A kutatómunkát a GINOP-2.3.2-15-2016-00016 nyilvántar­tási számú, „Vízbázis-védelem, moduláris, mobil vízkezelő rendszerek és szennyvízkezelő technológiák fejlesztése a Pannon Egyetem bázisán, hazánk dinamikus export növe­kedésének elősegítése érdekében” című projekt támogatja.

IRODALOM


[1] FAO, 2015. http://www.fao.org/faostat/en/#data/RFN
[2] EBA Statistical Report, 2017. https://www.europeanbiogas.eu/ eba-statistical-report-2017-published-soon
[3] EurObserv’ER Renewable Energy Sector barometers, 2017. https:// www.eurobserv-er.org/biogas-barometer- 2017
[4] Insam et al.: „Manure-based biogas fermentation residues – Friend or foe of soil fertility?” Soil Biology & Biochemistry, 2015
[5] Comino et al.: „Constructed wetland treatment of agricultural efflu­ent from an anaerobic digester”, Ecological Engineering, 2013
[6] Kadam et al.: „Filtration of biogas spent slurry and it’s chemical ana­lysis”, International Journal of Chemical Studies, Új-Delhi, 2018
[7] Thury: „Az anaerob iszaprothasztás után keletkező iszapvíz minő­sége, és annak hatása a tisztítás főágára” doktori disszertáció, Pannon Egyetem Környezetmérnöki Intézet, 2009
[8] Maynaud et al.: „Characterisation of the biodegradability of post-treated digestates via the chemical accessibility and comp­lexity of organic matter”, Bioresource Technology, 2017
[9] Akhiar: „Caractérisation de la fraction liquide des digestats issus de la codigestion de résidus solides”, doktori disszertáció, INRA Narbonne, 2017
[10] Chen et al.: „Novel self-driven nutrient recovery cell with simul­taneous wastesater purification” Scientific Reports 5, 15744, 2015
[11] Nancharaiah et al.: „Recent advances in nutrient removal and recovery in biological and bioelectrochemical systems”, Biore­source Technology, 2016
[12] Avellan et al.: „Constructed wetlands for resource recovery in developing countries”, Renewable and Sustainable Energy Re­views, 2018
[13] Yakar et al.: „Impacts of various filtration media on wastewater treatment and bioelectric production in up-flow constructed wetland combined with microbial fuel cell (UCW-MFC)”, Ecolo­gical Engineering, 2018
[14] Renman et al.: „Transformation and removal of nitrogen in reac­tive bed filter materials designed for on-site wastewater treat­ment”, Ecological Engineering, 2008

A KEHOP-3.1.5-21-2021-00003. sz. projektet
támogatta Magyarország Kormánya
és az Európai Unió.

Természet Világa

Kapcsolódó cikkek