Mikor lett nélkülözhetetlen a felesleg? – A műanyag élete

Az ipari szereplők évtizedekig abban az illúzióban ringattak minket, hogy problémáikat jól kézben tartják, teszik mindezt a termelés növelése, a folyamatos technológiai fejlődés, valamint a fenntarthatósági szemlélet kíséretében. Az utóbbi két évtizedben mégis több műanyagot állítottak elő, mint a XX. század második felében összesen. Hol került hiba a gépezetbe?

A XXI. század egyik legfelkapottabb témája és legége­tőbb kihívása az éghajlatváltozás, ám ebben nem tu­lajdonítunk akkora jelentőséget a műanyaghulladé­koknak, mint kellene. A műanyagok előállítása már a XIX. század óta ismert, ipari szintű termelése azon­ban a XX. század elején kezdett erőteljesebben kibon­takozni, amikor a cégek felismerték ebben az új ma­tériában rejlő számtalan piaci lehetőséget. Nem tett másként annak idején a Prestone vállalat sem, amely leginkább a kereskedelmi forgalomban árusított, föld­gázból szintetizált fagyállói révén vált ismertté. E fo­lyamat melléktermékeként etilén-diklorid keletkezik, ennek a káros anyagnak viszont sokáig nem tulajdo­nítottak gyakorlati hasznot, így aztán gyorsan, kezel­hetetlen mennyiségben felhalmozódott. A cég meg­oldásként úgy döntött, hogy vinil-klorid monomer gyártásába kezd, amelyet ugyan a ’70-es évek óta rák­keltőként ismerünk, akkoriban viszont a kínálkozó profitlehetőség mellett ez keveseket érdekelt.

Sajnos ez nem egy elszigetelt példa, inkább an­nak szemléltetése, hogy a vegyi anyagok – köztük a műanyagok – termékfejlesztése hogyan bontakozott ki. A Carbide, és más, XX. századi petrolkémiai cégek számára minden egyes ilyen melléktermék új ágazato­kat nyitott meg, amely pedig még több piaci lehetősé­get kínált. Minden ilyen anyagnak, mely újonnan lép be a rendszerbe, végül jónak kell lennie valamire: akár csak annyira, hogy pénzt csinálhassunk belőle és utá­na eldobhassuk. Az imént említett Carbide is idővel el­jutott a vinilhez, amelyet végül polivinil-klorid (Poly­vinyl Chloride, PVC), valamint polivinil-acetát formá­jában tettek igazán jövedelmezővé. A vállalat éveket töltött azzal, hogy új felhasználási módokat találjon ki, illetve a vásárlói körét is bővítse. Ez kezdetben nem ment könnyedén, a celluloid, valamint a polisztirol is hasonló nehézségekkel küzdött. Aztán egyszer csak ki­tört a második világháború.

A PVC tömeggyártása hamar az egyik legjövedelmezőbb iparággá fejlődött

A háborús szerződések egycsapásra felgyorsították a szóban forgó anyagok fejlesztését. Az Egyesült Álla­mok haditengerészete például több amerikai cég szá­mára is elősegítette (DuPont, Union Carbide), hogy Eu­rópában (Nagy-Britanniában) is gyárthassák terméke­iket, többek között a huzalok és kábelek szigetelésére (például a radarokban) használt polietilént. A DuPont számára ezen kívül a Manhattan-terv is páratlan lehe­tőséget kínált új fluorozott műanyaga, a teflon hódító útjának elindítására. A háború a különböző műgyan­ták (például a polisztirol) iránti keresletet is fellen­dítette, mintegy 32-szer többet gyártottak a világégés után, mint előtte. A polisztirol azonban egy másik, a modern gépesített hadviselés szempontjából is kulcs­fontosságú alapanyaggá vált a sztirol-butadién gumi (Styrene Butadiene Rubber, SBR) révén, melyből tankok futófelülete, bombázórepülőgépek gumiabroncsa, va­lamint katonák által viselt csizmák talpa is készült.

A hatalmas német vegyipari óriás, az IG Farben a Buna-S gumival jelent meg a háború idején, éppen ab­ban az időszakban, amikor az Egyesült Államok, elsza­kítva kelet-ázsiai természetes gumi készletétől, ugyan­csak azon dolgozott, hogy szintetikus úton állítsa elő a hiányzó alapanyagot (amely végül a GR-S nevet kapta). Az amerikai és német vegyipar összecsapása talán csak az atombomba kifejlesztéséért folytatott versenyfutás­sal mérhető össze. A háborús gumiigényhez történő fel­zárkózás érdekében az Egyesült Államok – a korábbi előállítási nehézségek ellenére – hirtelen óriási mennyiségben gyártotta az újonnan kifejlesztett, nélkülöz­hetetlen anyagot. Ám hasonlóan a vinil-kloridhoz, a sztirol is kockázatokkal járt – nevezetesen rákos megbe­tegedések lehetőségével. Ugyanez a helyzet állt elő a szinte­tikus gumi másik fő összetevőjével, a butadiénnel is.

Háború idején a gumiabroncsok előállítása kulcsfontosságú folyamattá vált

Ennek ellenére az 1950-es évekre a kormány magán­kézbe helyezte a gumigyárait. Több cég – köztük az amerikai Union Carbide is – így már olyan mértékben tudott sztirolt és butadiént előállítani, amely megha­ladta a békeidőkben fogyasztható mennyiséget. Előbbit végül a polisztirol gyártása tudta magába szívni, amely­nek jelentős részét háztartási felhasználásra optimali­zálták. A műanyag háború utáni „háziasítása” egyenet­lenül, sokszor erős rohamokkal indult meg. A kereslet felpörgetése érdekében az iparág jelentős összegeket fektetett a hirdetésbe. Eleinte a nőket tűzte ki célpontjá­nak, hogy a műanyagok otthonaikban betöltött előnye­it megismertesse. Egy idő után azonban saját terméke­ivel már nem tudták tovább bővíteni piacaikat. Ekkor jött a képbe az a gondolat, hogy már nem közvetlenül háztartási eszközöket kellene előállítani, hanem más ter­mékek rajtuk keresztül történő szállításában részt venni: vagyis megszületett az eldobható műanyagok fogalma.

Habár az 1960-as években, a vietnámi háború ide­jén ismét hatalmas piac nyílt meg, a műanyagok – elsősorban csomagolóanyagok – iránti kereslet már jócskán felülmúlta a hadiipar igényeit. A 70- es évekre az élelmiszerboltokban a papírt fokoza­tosan műanyag váltotta fel: a tojástartó kartondo­boz és a kenyércsomagoló tasak idővel eltűnt, ezzel párhuzamosan pedig megjelent a műanyag hús­tálca és a nejlonzacskó. A XX. század utolsó évtize­dében az élelmiszerek zömét pedig már képtelenség volt csomagolásmentesen megvásárolni. Azóta saj­nos csak egyre nehezebb meghatározni az összefüg­gést a közönséges műanyag csomagolás, a háztartási vagy ipari szennyezés, a politika, az éghajlatváltozás stb. egymással összefonódó, világméretű problémái között, és talán még nehezebb megtalálni azt, hogy hol is kellene beavatkozni.

Igaz, egyes műanyagok könnyebbé, hatékonyab­bá teszik például a közlekedést, vagy a megújuló energiaszektort, mégis, napjainkban több mint 40 százalékuk pohár, csomagolóanyag, vagyis rövid felhasználású termék. Annak ellenére, hogy szám­talan helyen buzdítanak rá: ne használj eldobható termékeket, a legtöbb embernek nem sok beleszó­lása van a csomagolások mennyiségébe az életé­ben. A legtöbb helyen ezek használata elkerülhetet­lenné vált, különösen a vidéki, vagy a fejletlenebb régiókban, ahol sok esetben az alternatívák elérhe­tetlenek vagy megfizethetetlenek. Persze számos jó kezdeményezést is látunk a fejlett világban, ilyenek például a csomagolásmentes üzletek, ahol elegendő akár egy befőttesüveget magunkkal vinnünk, ami­be a kimért árut töltjük. Ám nem a hulladékfelhal­mozódás az egyetlen, amely ellen akár kreatív meg­oldásokkal is fel kellene lépni – ilyen az éghajlat­változás is. Bár hogy ebben egyénileg mit tudunk tenni az ipari szereplőknek kiszolgáltatva, az más kérdés. A műanyagok jelentős részét napjainkban már kőolajfinomítók és petrolkémiai üzemek szö­vevényes hálózatában készítik, 98-99 százalékukat pedig fosszilis tüzelőanyagok felhasználásával ál­lítják elő. Emiatt a műanyagtermelés jelentős sze­replője lett a világ szén-dioxid-kibocsátásának, mivel maga a petrolkémia is rendkívül energiaigé­nyes ágazat. Az, hogy ez pontosan mennyi CO2-ki­bocsátásért felel, az alapanyagonként és típuson­ként eltérő lehet, de átlagosan minden egyes előál­lított metrikus tonna műanyagra majdnem kétszer annyi szén-dioxid jut. Egyes becslések szerint, ha az Egyesült Államok műanyagtermelése a jelenle­gi ütemben tovább növekszik, 2030-ra az éghajlat­változáshoz való hozzájárulása akár a széntüzelé­sű erőművekével is vetekedhet. De még ha a világ nagy része át is térne az alacsony CO2-kibocsátású termelésre, a műanyagok – részben előállítási tu­lajdonságaik révén – továbbra is jelentős, éghaj­latváltozási szempontból fontos gázok kibocsátói maradnának.

A kutatók más területeken is vizsgálják a műanyagprobléma összetettségét, újabban például azt is meg kell nézniük, hogy a nyílt vízen úszó és napfény által mikroműanyagokra bomló hulladék hogyan befolyásolja a planktonok oxigéntermelé­si, valamint szénelnyelési képességeit. Ha ugyanis ez sérül, akkor a bolygó szén-dioxid-szint növeke­désének egyik legnagyobb fékje mehet tönkre, na­gyobb sebességet engedve az elszabaduló éghajlat­változásnak.

SZOUCSEK ÁDÁM

A KEHOP-3.1.5-21-2021-00003. sz. projektet
támogatta Magyarország Kormánya
és az Európai Unió.

Természet Világa

Kapcsolódó cikkek