Felhőbe burkolódzó jövő – Újabb aeroszol az éghajlatváltozás hátterében

A tavasz beköszöntével az északi félgömb hőmérséklete fokozatosan emelkedik, egy távoli pontján pedig apró jódrészecskék minden erejükkel egyre inkább azon munkálkodnak, hogy begyűjtsék a meleg napfényt és szigorú­an titkos tervük szerint felolvasszák a sarkvidék tengeri jegét.

Az éghajlatkutatók számára a felhők hatalmas para­dox képződmények, melyek visszaverhetik a Nap me­legét, ugyanakkor csapdába is ejthetik a légkörben. Az emelkedő hőmérséklet termékei is lehetnek, de akár fel is erősíthetik annak hatását. A felhőket ered­ményező légkörkémiai vizsgálatok során a kutatók egy váratlanul erős természetes folyamatot tártak fel, mely fokozza növekedésüket. Mivel pedig bolygónk fo­lyamatosan melegszik az üvegházhatást okozó gázok növekvő szintje miatt, ez az újonnan észlelt mechaniz­mus – melyet jelenleg egyetlen globális éghajlati mo­dell sem vesz kellően számításba – jelentős szerepet játszhat a pólusok tengeri jégvesztésében.

A felfedezés az aeroszolok – légnemű közegben el­szórt, apró, szilárd vagy cseppfolyós részecskék – vizs­gálatának köszönhető. A levegőben lebegő parányi szemcséken kicsapódó (kondenzálódó) vízgőz felhőkép­ződést eredményez. A közelmúltban a Science tudomá­nyos folyóiratban megjelent tanulmányban leírtak szerint létezik egy igen fontos és erős, ám mindeddig figyelmen kívül hagyott folyamat, ami mindezt befo­lyásolja. Ennek pedig meghatározó szereplője a felhő­keletkezés egyik aeroszolforrása, a jód.

1. ábra. A CERN egyik kísérleti berendezése, a CLOUD-aeroszolkamra (Forrás: CERN)

E mechanizmus teljes éghajlatra gyakorolt hatá­sát még alaposan fel kell mérni, azonban Andrew Gettelman, a Nemzeti Légkörkutató Központ (Natio­nal Center for Atmospheric Research, NCAR) mun­katársa szerint az aeroszol részecskékhez – melyek az éghajlati modellek kulcsfontosságú tényezői – kapcsolódó legkisebb változások is rendkívül jelentős következményekkel járhatnak. Gettelman ugyan nem szerzője a tanulmánynak, de fontos szerep hárul rá a szervezet éghajlati modelljeinek működtetésében. „A fo­lyamat egyik legfőbb következménye mindenképp az olva­dás felgyorsulása lesz az Északi-sarkvidéken.” – mondta Jasper Kirkby, az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet (CERN) kísérleti fizikusa, aki az ezirányú vizsgálatokat magába foglaló CLOUD-kísérlet vezetője, az új tanul­mány társszerzője.

Ahogyan a harmat kicsapódik a fűszálakon, úgy a lég­körben található vízgőz is kondenzálódhat az aeroszo­lok körül, melynek következményeként felhők kelet­kezhetnek. Kétféle aeroszoltípus szolgálhat úgynevezett kondenzációs magként. Az elsődleges (primer) aeroszo­lok szinte bármilyen apró szemcsék lehetnek (például baktérium, homok, korom, tengeri só), míg a másodla­gosak (szekunder) olyan nyomgázokat jelentenek, ame­lyek részt vesznek az „új részecskék képződése” néven is­mert folyamatban. Ha a légköri viszonyok megfelelőek, a napfény és az ózon találkozása láncreakciót indíthat el, melynek következtében a másodlagos aeroszolok összetapadnak egyetlen hatalmas, több mint egymillió molekulát tartalmazó részecskévé.

Annak részletei, hogy végül mely vegyi anyagok vál­nak aeroszollá, és ez pontosan hogyan történik, mind­eddig rejtély maradt, annak ellenére, hogy a másodlagos aeroszolokból álló részecskék az összes aeroszol több mint felét alkotják. Charles Brock, a Nemzeti Óceán- és Légkörkutatási Hivatal (National Oceanic and Atmos­pheric Administration, NOAA) szerint a több aeroszolt tartalmazó felhők általában hosszabb élettartamúak, terjedelmesebbek és jobb visszaverő képességgel, vagy­is olyan tulajdonságokkal rendelkeznek, melyek min­den kétséget kizáróan befolyásolják a Föld hőmérsék­letét, ám annál nehezebb őket beépíteni az éghajlati modellekbe.

2. ábra. Fantáziarajz a CLOUD elsődleges feladatáról (Forrás: CERN)

Ezt az új részecskeképződési folyamatot a kutatók olyan gázok segítségével figyelték meg, mint a kénsav (különösen a városi területeken, ahol ez a vegyi anyag bőségesen rendelkezésre áll) és feltételezik, hogy a szmog is lehet e folyamat egyik következménye. A méré­sek szerint azonban ez nem csak az antropogén úton (emberi hatásra) légkörbe kerülő vegyületekre korlá­tozódik, előfordulhat az „érintetlen”, vagyis jobban mondva a kevésbé sűrűn lakott területeken is. Boly­gónk felületének mintegy kétharmadát óceán borítja, így a legtöbb felhő értelemszerűen ezek felett keletke­zik. Ezért szükséges e számunkra messzi területek fo­lyamatait is megértenünk ahhoz, hogy az éghajlat mű­ködését a maga összetettségében is képesek legyünk értelmezni.

A kutatók Írország, Grönland és az Antarktisz távo­li vidékein megfigyelték, hogy a jód (amely az olvadó tengeri jégből, algákból, és az óceánok felszínéből ter­mészetes módon is felszabadulhat) szintén jelen­tős hajtóereje lehet az új részecskék képződésének. A szakemberek leginkább arra keresték a választ, hogy a molekuláris jód miként válik aeroszollá, és mennyire hatékonyan teszi mindezt, összeha­sonlítva egyéb másodlagos aeroszolokkal. „Annak ellenére, hogy e részecskék légköri jelenléte ismert” – mondta Kirkby –, „nem tudtuk összekapcsolni az elő­re jelzett részecskék képződését a valóságban mért kon­centrációjukkal.”

Ehhez a kutatóknak a CERN egyik vizsgálati eszkö­zét kellett segítségül hívniuk. A hatalmas aeroszol­kamra, a CLOUD rendkívül pontosan képes model­lezni a Föld légköri viselkedését, habár a helyiséget eredetileg a felhőképződés és a világűrből érkező koz­mikus sugarak lehetséges kapcsolatának vizsgálatára építették. Nyolc héten keresztül több mint két tucat kutató dolgozott éjjel-nappal, napi 8 órás műszakok­ban, szabályozva a mesterséges légkör hőmérsékletét és összetételét, majd aggódva figyelte, mi történt, ha jódot adtak a keverékhez. A kutatók a kísérleti beren­dezésnek hála valós időben figyelhették meg a kam­rában létrejövő részecskéket. „Szó szerint percről percre zajlott a megfigyelés” – mondta Kirkby –, „a régimódi fizikai kísérleteket idézve.”

3. ábra. A jégolvadás és a felhőképződés kapcsolata bonyolultabb, mint hinnénk

A CERN kutatói végül azt figyelték meg, hogy a jód­savból előálló aeroszolrészecskék rendkívül gyorsan, még az ammóniával kevert kénsavnál is nagyobb se­bességgel képződtek. A jód emellett olyan hatékonyan végezte a dolgát, hogy a kutatók nem győzték „lesúrol­ni” a kamra falairól, hogy utána ismét olyan kísérletek elvégzésére is alkalmas legyen, melyek teljesen tiszta környezetet kívántak.

E megállapítások lényegesek a felhőképződési folya­matokat szabályozó, alapvető légköri kémia megérté­séhez, ugyanakkor figyelmeztető jelként is szolgálnak. A globális jódkibocsátás ugyanis az elmúlt 70 év során megháromszorozódott, a kutatók pedig azt vetítik előre, hogy a kibocsátás csak folyamatosan gyorsulni fog, aho­gyan a tengeri jég olvad, ezzel párhuzamosan pedig a fel­színközeli ózonkoncentráció nő. Az eredmények alapján a molekuláris jód légköri felszaporodása további részecs­kékhez vezet, melyeken a vízgőz kicsapódni képes, így pe­dig egy végtelennek tűnő visszacsatolási folyamat alakul ki. Ugyanis minél több jég olvad el, annál több részecske, ennek nyomán pedig nagy mennyiségű felhő képződik, ami további olvadáshoz vezet, és így tovább.

Az eredmények továbbá a régóta megválaszolatlan kérdések megoldásában is segíthetik a kutatókat, pél­dául hogy a bolygó átlagosan milyen mértékben meleg­szik fel, ha a légkör szén-dioxid szintje az ipar előttihez képest megkétszereződik. Az előzetes becslések ezt a számot, vagyis az egyensúlyi éghajlati érzékenységnek nevezett értéket elég széles, 1,5 és 4,5 °C közé eső tarto­mányba tették, ez a bizonytalanság pedig évtizedek óta tartja magát. „Ha Földünk mindössze egy biliárdgolyó egy­szerűségű égitest volna, amely az űrben halad” – jegyzi meg Kirkby –, „könnyű volna meghatározni ezt a számot.” Saj­nos azonban nem így van, ezért a kutatóknak figyelem­be kell venniük a természetes rendszerekből származó visszacsatolásokat is, amelyek jelenleg a hosszú távú ég­hajlati modellek e rendkívüli bizonytalanságát adják.

4. ábra. Aeroszol részecskék pásztázó elektronmikroszkópos felvételen

Az éghajlatváltozással foglalkozó kormányközi tes­tület (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) ötödik értékelő jelentésében szereplő becslések szerint a felhők mérsékelt hűtőhatást fejtenek ki, ám ennek hibahatárai alapján a felmelegedési hatástól a jelentősebb hűtési hatásig bármi előfordulhat. A fel­hőkre valóban igaz, hogy általában hűtik a bolygót, mivel fehérek, erősen képesek visszaverni a napfényt a világűrbe. A sarkvidéki hósapkák is hasonló fényvis­szaverő képességgel (albedo) rendelkeznek, így a kettő között esetlegesen csapdába eső, hosszúhullámú su­gárzás összességében melegedési hatást kelt.

A kutatók számára tehát további feladat, hogy megerő­sítsék, valóban a CLOUD-kamrában történtek szerint ala­kulna-e mindez a természetben. Bár a felsorolt megállapí­tások a helyes irányba tett lépést jelentik, sok más tényező jelenleg is bizonytalan, így például további kérdéseket vet fel a jégolvadás felhőképződésben betöltött szerepe.

SZOUCSEK ÁDÁM

Természet Világa

Kapcsolódó cikkek