Újrahasznosítási program Veszprémben – Körforgásban a Pannon Egyetemen

Az Európai Bizottság néhány évvel ezelőtt elfogadta a körforgásos gazdaságra vonatkozó cselekvési tervét, melyben kiemelt figyelmet fordít a hulladékgazdálkodásnak. Az elmúlt évtizedekben, sajnos még napjainkban is a lineáris modellel találkozhatunk a gazdasági folyamatokban. Ennek lényege, hogy a kitermelt nyersanyagokból terméket gyártunk, eladjuk, a fogyasztó megvásárolja, majd a termék életciklusának végén kidobja, ezzel hulladékká válik. Ezen folyamatokban keletkezett anyagok nem kerülnek vissza a gyártási ciklusba, kikerülnek onnan és visszakerülnek a természeti közegbe, egyenesen a hulladéklerakókba.

Az Európai Unió országai jelentős erőfeszítéseket tesz­nek ennek megváltoztatására, célként határozták meg a hulladéklerakás csökkentését valamint az újrahasz­nosítás mértékének emelését. Az Unió országai 2035-ig vállalták, hogy az újrahasznosítás mértékét 65 szá­zalékra növelik, a keletkezett hulladékok lerakását pedig 10 százalékos mértékig csökkentik. Ezen célok elérése érdekében a gazdasági folyamatokat jelen­tősen meg kell változtatni és át kell térni a körforgásos gazdasági modellre.

A körforgásos gazdasági modell nem egy újonnan kitalált megoldás, a természet a kezdetektől fogva így működik, minden körforgásban van. Ezt a szemléletet kell(ett) átültetni a gazdasági folyamatokba. A nyers­anyagok bányászatától kezdve, a gyártáson keresztül a fogyasztásig minden folyamatban keletkeznek olyan anyagok, amelyekre a lineáris gazdaságban hulladé­kként gondolunk. Arra kell törekednünk, hogy ezek az anyagok a körforgásban valamilyen folyamat nyers-vagy alapanyagai legyenek. Ha ezt megtesszük, akkor a körforgásos modellben maga az anyag nem kerül ki a gazdasági folyamatokból és nem kerül vissza a ter­mészeti körforgásba, ideális esetben a hulladék teljes mennyisége hasznosul. Az egyes anyagok visszave­zetése, újrahasznosítása azonban nem oldja meg az összes problémát. Ipari szereplőknek törekedniük kell a tartós termékek gyártására, a javíthatóságra, az újrahasznosított anyagok, alkatrészek használatára. Fogyasztóként előnyben kell részesítenünk a tartós termékek vásárlását, törekednünk kell a hulladékok megfelelő gyűjtésére. Ugyanilyen, ha nem fontosabb szempont a lakossági szemléletformálás. Minden a fejekben dől el, ehhez megfelelő programokat, üzeneteket kell kidolgoznia a döntéshozóknak.

A Pannon Egyetem (PE) a Közép Dunántúli régió meghatározó felsőoktatási intézménye, több mint 6000 hallgatóval Veszprém, Nagykanizsa, Zalaegerszeg, Kőszeg és Ajka városokban. A több évtizedes vegyipari múlt, az országban elsőként elindított környezetvédel­mi oktatás mind jó alapot teremt arra, hogy kutatási és fejlesztési potenciálját a körforgásos gazdaság érdeké­ben kamatoztathassa. 2018-ban az egyetemen több ipa­ri partnerrel közösen megalakításra került a Körforgá­sos Gazdasági alapokon nyugvó Kompetencia Központ, melynek egyik fő célja az ipari igények becsatornázása az egyetemi kutatásokba a körforgásos gazdaság olyan kiemelt területein, mint a megújuló energi­ák, a hulladékgazdálkodás, a víztechnológiák vagy a fenntartható turizmus és városfejlesz­tés. Az egyes tématerületi kutatások szorosan kapcsolódnak egymáshoz. A lakossági vegyes hulladékok közül kiválogatott egyes anyagá­ramok felhasználásra kerülnek az energetikai kutatásokban, a keletkezett szennyvizet kezel­jük. Kidolgozunk olyan városfejlesztési meg­oldásokat, amelyekben kiemelt szerepet kap a vízvédelem, a hulladékok ártalmatlanítása, a megújuló energiák felhasználása vagy éppen a fenntartható fesztiválszervezés. Törekszünk hallgatóink bevonására az egyes tématerüle­tekbe, így a projekt keretében számos szak- és diplomadolgozat vagy akár doktori disszertá­ció készült el. A kutatási eredményeket visszacsatornázzuk az oktatásunkba, így hall­gatóink olyan naprakész kutatás-fejlesztési megoldásokkal találkoznak, melyeket későbbi munkájuk során kamatoztathatnak.

Kiemelt feladatnak tekintjük a lakossági személetformálást az említett tématerülete­ken, ennek érdekében középiskolai versenye­ket, lakossági eseményeket szervezünk, vala­mint a közösségi média felületeire gyártunk ismeretterjesztő anyagokat. Nagy sikernek örvendenek a MOL dolgozóinak készített ma­gyar és angol nyelvű tananyagaink, melyekből a munkavállalók bővíthetik ismereteiket több kiemelt területen.

Fontosnak tartjuk, hogy lehetőségeinkhez képest mi is átálljunk egy fenntarthatóbb, körforgásos modellre. Számos intézkedést vezetünk, vezettünk be az egyete­men. Az eddig papíralapú ügyintézés helyett a legtöbb esetben áttértünk az elektronikus megoldásokra, ezzel jelentős mennyiségű papírt spóroltunk meg, átállunk a PET palackos vizek helyett a csapvíz használatára, va­lamint elektromos autóinkat használjuk a kampuszok közti utazásokra. Fenntarthatóbb működésünk érde­kében két nagy infrastruktúra-fejlesztés valósul meg az egyetemen, egyrészt a veszprémi kampusz komplex energetikai korszerűsítését végezzük el, valamint egy mélygarázs elkészítése mellett az egyetemi zöldterüle­tek nagyságát majdnem megduplázzuk. Ezek által az Egyetem élhetőbbé, fenntarthatóbbá válik.

Az egyetemi polgárok személetformálásának egyik fontos állomása a Pannon Egyetem Újrahasználati Központja. Magyarországon sok helyen működnek olyan Központok, melyekben van lehetőség már nem használt tárgyak leadására és átvételére. Sok esetben ezek a központok a lakosság szemléletformálásában is fontos szerepet játszanak, óvodás, iskolai csopor­tokat fogadnak, játékosan mutatják be a körforgásos gazdasági modellt. Ezt az ötletet vettük alapul amikor a Központ megnyitása mellett döntöttünk. 2022 októ­berében megnyitotta kapuit a R(E)gyetem, a PE Újra­használati Központja. A Központ elsődleges célja, hogy rendezett körülmények közt lehetőséget biztosítson a megunt, feleslegessé vált vagy már nem használt, de az eredeti funkciójukat még betöltő tárgyak díjmentes leadására. A leadott tárgyak az egyetem polgárai számára térítésmentesen elvihetők, így csökkentve a keletkező hulladékok, valamint a tárgyak újbóli elő­állítása során kitermelt nyersanyagok mennyiségét. A sikeres működés érdekében egy honlapot üzemel­tetünk, melyeken egyedi regisztrálást követően lát­hatók lesznek a Központban lévő tárgyak, melyek le­foglalása is ugyanezen rendszerben történhet majd meg. A Központ a ruhanemű és az elektromos eszkö­zök kivételével fogadja a felajánlásokat. A kezdemé­nyezés nagy sikernek örvend, hiszen az első nyitási napokban már több mint 100 tárgy cserélt gazdát. Az első tapasztalatok alapján a legnépszerűbb ter­mékek közt a könyvek, a gyermekjátékok és a spor­teszközök vannak.

A közeljövőben indítjuk el az egyetem veszprémi kampuszán és kollégiumainkban azt a komplex sze­lektív hulladékgyűjtési programot, melynek kereté­ben nem csak a jelenlegi, hanem a jövőben beveze­tésre kerülő külön gyűjtendő frakciókat (pl. textil és konyhai hulladék) is vizsgáljuk. A keletkező hul­ladékok mennyiségét egyedi, általunk fejlesztett, a gyűjtő edényzet telítettség jelző szenzorrendszerrel mérjük, majd a keletkező frakciók tisztaságát a hulla­dékgazdálkodási laboratóriumban ellenőrizzük. Az így kapott adatokat elemezve célunk olyan, az országos bevezetési kampány során is alkalmazható üzene­tek megfogalmazása, melynek eredményeképpen többen és tudatosabban fogják használni a szelektív gyűjtés lehetőségét. Az így kapott frakciók haszno­sítása könnyebb és gazdaságosabb, nem mellékesen mindenki hozzájárulhat környezetünk védelméhez, valamint segítheti a gazdasági folyamatok átállását a körforgásos gazdaságra.

KURDI RÓBERT

A cikkben szereplő kutatást az Átfogó környezeti megfigyelő és tájékoztató rendszer a Balatonon című KEHOP-1.1.0-15-2017-00012. sz. pályázata támogatta.

A KEHOP-3.1.5-21-2021-00003 sz. projektet
támogatta Magyarország Kormánya
és az Európai Unió.

Természet Világa