Közösségi tér és természetvédelem – Egy sokoldalú park Amerikában

Halvány kasvirág (Echinacia pallida) (Erdős László felvétele)

Az amerikai Közép-Nyugat szívében, az Egyesült Államokban, Illinois területén található egy Urba­na nevű város. A Chicagótól 200 kilométerre délre elhelyezkedő település elsősorban kiváló egyete­méről ismert. A környéket eredetileg kiterjedt fü­ves síkság, azaz préri borította, amelyet helyenként erdőfoltok tarkítottak. A természetes növényzet mára szinte teljesen megsemmisült. Szerencsére azonban egyre több helyen próbálják meg öko­lógiai restauráció keretében helyreállítani az ős­honos élővilágot. Urbana közössége ezt a termé­szetvédelmi törekvést egy városi park kialakításával ötvözte. Így jött létre a Meadowbrook park, amely egyszerre nyújt menedéket a prérik és erdők nö­vény- és állatvilágának, valamint kikapcsolódási le­hetőséget a város polgárainak.

Az indiánok évezredeken keresztül harmóniában éltek a természettel a mai Illinois területén ugyan­úgy, ahogy Amerika többi részén is [1]. Az első fehér felfedezők csak az 1670-es években merészkedtek Il­linois belső részeire [2]. Egy utazó 1855-ben Urbana közelében mindenütt kiterjedt prériket látott [3]. A préri talaja azonban rendkívül termékeny, így a XIX. század végére a vidék nagy részét mezőgazdasági művelés alá vonták. A mai Meadowbrook park terü­letén is egy farm működött, ami az 1970-es években a város tulajdonába került. 1978-ban kezdődött az eredeti élővilág helyreállítása és a park kialakítása. Jelenleg a park gondozói a természeteshez hasonló állapot fennmaradását igyekeznek elősegíteni. Az idegenhonos, tájidegen fásszárúakat például foko­zatosan őshonos fajokra cserélik. Az idős és halott fákat viszont nem távolítják el, így azok rengeteg ro­varnak és odúlakó állatnak nyújthatnak élőhelyet. Ma a parkban négyféle természetes élőhely található. A következőkben ezeket mutatjuk be. Itt meg kell je­gyeznünk, hogy a legtöbb faj nem kötődik szorosan egy adott élőhelyhez, hanem gyakran többféle környe­zetben is előfordul.

Patak és patakpart

A Meadowbrook parkot két patak szeli át; közelükben a keskenylevelű fűz (Salix exigua) festői bokrai, a folyópar­ti nyár (Populus deltoides) megtermett egyedei és az ezüstjuhar (Acer saccharinum) példányai nőnek. Ápri­lisban a virágzó kanadai júdásfák (Cercis canadensis) festik lilára a patakpartot.

A patakok közvetlen környéke ad otthont a festett­kezű ráknak (Lacunicambarus polychromatus). Ez a különleges édesvízi rákfaj, melyet csak 2005-ben írtak le a tudomány számára, nagyrészt szárazföldi életmódra tért át. Vízben ritkán tartózkodik, ehe­lyett földbe ásott üregek mélyén tölti ideje nagy részét. Ezek az üregek akár egy méter mélyek is le­hetnek, legalsó pontjuk megközelíti a talajvíz szint­jét. Itt már elég nagy a nedvesség ahhoz, hogy a rák kopoltyúival lélegezni tudjon. Innen indul élelem­szerző körutakra éjszakánként és esős időben. Bár a festettkezű rák rejtőzködő életmódja miatt ritkán kerül szem elé, építményeivel annál gyakrabban ta­lálkozhatunk. Üregének kiásása közben ugyanis a kitermelt nedves földből a bejárat köré jellegzetes kürtőt épít.

A patak partján bukkantunk rá a karolinai doboztek­nős (Terrapene carolina) egyik példányára. Ez a faj teljesen szárazföldi életmódra tért át, főként erdők­ben él, de nyáridőben szívesen mártózik meg a vízben. Erősen domború páncéljának sárga-fekete mintázata az ókori görög vázákra emlékeztet. A hímek egy részének szeme piros színű. Gyümölcsökkel, gombákkal, ízeltlá­búakkal és csigákkal táplálkozik [4].

A patakok vizén tőkés récék (Anas platyrhynchos) úsz­nak, de számos más madár élete is szorosan kötődik a kis vízfolyásokhoz. A mocsári sármány (Melospiza georgia­na) például, amivel a Meadowbrook parkban csak köl­tési időn kívül találkozhatunk, rendszerint közvetlenül a víz szélén tartózkodik. A nedves talajt lábával megka­pargatja, majd táplálék után kutatva csőrével alaposan átvizsgálja. Gyakran a víz közelében álló fák alsó ágain üldögél és billegeti farkát a szürke légykapótirannusz (Sayornis phoebe). Innen csap le a közelben röpködő ro­varokra, majd visszaül a faágra. A tavaszi és őszi vonulási időszakban bukkan fel a vízparti bokrok sűrűjében buj­káló pettyes fülemülerigó (Catharus guttatus). A kanadai királyka (Regulus satrapa) az északi tűlevelű erdőkben fészkel, Urbana környékén téli vendégként fordul elő. Rendkívül apró termete ellenére igen látványos madár, elsősorban élénksárga fejtetejének köszönhetően. A tar­ka avarsármány (Pipilo erythrophthalmus) gyakran azzal hívja fel magára a figyelmet, hogy nagy zajt csapva ku­tatja át a száraz avart. Megjelenése egészen különleges: a hím feje és hátoldala fekete, hasa fehér, a kettő között egy széles rozsdabarna sávval. A tojó feje és hátoldala barna, egyebekben a hímhez hasonló. Rendszerint a pa­tak közelében pillanthatjuk meg a cédrus csonttollút (Bombycilla cedrorum) is, mely bóbitájának, fekete szem­sávjának és sárga farkvégének köszönhetően könnyen azonosítható madár.

Erdőkben és kertekben él, de kifejezetten kedveli a vizes élőhelyek közelségét a tüzestorkú kolibri (Archi­lochus colubris). Mi is a patak közelében figyeltük meg, amint éppen virágokat keresett, hogy hosszú csőrével­nektárt szívogasson belőlük. Közismert, hogy a kolibrik a legkisebb madarak. A tüzestorkú kolibri hímjének tö­mege 2,5-3,5 gramm, ami nagyjából a forgalomból már kivont (kikericses) kétforintos érme tömegének felel meg (a tojók valamivel nagyobbak). A madárka hátolda­la csillogó smaragdzöld színű, a hímek torka megvilágí­tástól függően élénkpiros vagy fekete. Szárnycsapásaik száma eléri a másodpercenkénti ötvenet; ez olyan gyors mozgás, hogy az emberi szem nem képes követni, ezért a repülő kolibri szárnya csak elmosódottan látszik. Hogy e rendkívül gyors mozgás energiaigényét fedezze, ennek a kis madárnak naponta mintegy 1500 virágot kell meg­látogatnia [5].

Mezofil erdő

A patakoktól távolabb közepes vízellátást igénylő, azaz mezofil erdő alakult ki. Jellemző fafajai az elvétve hazánk­ban is ültetett feketedió (Juglans nigra), a magyar váro­sokból is jól ismert nyugati ostorfa (Celtis occidentalis), az amerikai hárs (Tilia americana) és az amerikai szil (Ul­mus americana). Az erdő aljnövényzete tavasszal a leg­látványosabb. A lombfakadást megelőzően nyílik a virginiai kékcsengő (Mertensia virginica), a tavaszszé­pe (Claytonia virginica), a csillagos árnyékvirág (Mai­anthemum stellatum) és a törpe hármasszirom (Tril­lium recurvatum). A vérző mák (Sanguinaria canadensis) gyönyörű fehér virágai március-április táján, rendszerint egyetlen napig nyílnak. A növény vörös nedvét az indiánok festékként használták. Az amerikai tojásbogyó (Podophyllum peltatum) fiatal korában egyetlen, esernyőre emlékeztető levelet hoz, vi­rága ekkor még nincs. Az idősebb példányok két levelet hajtanak, és ezek között jelenik meg a zöldesfehér színű virág.

Az erdő madarai közül gyakori a vándorrigó (Turdus migratorius), a vörös kardinálispinty (Cardinalis cardina­lis) és a kékszajkó (Cyanocitta cristata). Városok belterü­letén is annyira elterjedtek, hogy a helyiek általában már fel sem figyelnek különleges szépségükre. A ván­dorrigó hátoldala barnásszürke, melle narancsvö­rös. Testmérete, viselkedése és hangja is az európai feketerigóéhoz hasonló. A kardinálispinty hímjé­nek tollazata ragyogó piros, míg a tojó színe barna, he­lyenként piros mintázattal.

A kékszajkó sokszor riká­csolásával hívja fel magára a figyelmet. Pompás megje­lenését kék-fehér mintáza­tának és elegáns bóbitájá­nak köszönheti.

Az erdő jellegzetes madarai a harkályok is, így például az apró termetű pehelyharkály (Dryobates pubescens), a bugy­borékoló hangú karolinai küllő (Melanerpes carolinus) és az aranyküllő (Colaptes auratus), akinek tarka tollruhája a leg­merészebb divattervezők ruhakölteményeit is túlszárnyal­ja. A színek orgiáját tovább fokozza a vörösbegyű kékma­dár (Sialia sialis) már-már valószerűtlen színe, a koronás lombjáró (Setophaga coronata) fekete-sárga mintázata, va­lamint a narancstrupiál (Icterus galbula) trópusokat idéző tollazata. Napközben faodvakban vagy faágakon pihen és éjszaka indul vadászni a szalagos bagoly (Strix varia). Jelen­létét legtöbbször csak jellegzetes huhogása árulja el.

Az emlősök közül az erdő legfeltűnőbb lakói a keleti szürkemókusok (Sciurus carolinensis), amik az ágakon ugrálva vagy a talajon szökellve keresnek táplálékot vagy kergetik egymást. Faodvakba is beköltöznek, de ha nem találnak megfelelő üreget, gallyakból és levelekből építenek maguknak gömb alakú fészket a fák koroná­jába. Nagyobb faodvakban, esetenként más állatok által vájt üregekben lakik a mosómedve (Procyon lotor). A köz­ismert és rendkívül alkalmazkodóképes állat ma már a településeken is megtalálható. Apró emberi kéz- és láb­nyomokra hasonlító nyomai gyakran találhatók meg a patak partján, ugyanis kedvenc csemegéi közé tartoz­nak a rákok, kagylók, halak és egyéb vízi élőlények.

Szavanna

A szavanna olyan élőhelyet jelent, ahol a lágyszárú nö­vényzetben elszórtan állnak a fák. A víztől távoli, szá­raz talajon is megél a nagylevelű tölgy (Quercus mac­rocarpa), a vörös tölgy (Quercus rubra) és a kései meggy (Prunus serotina). Az aljnövényzet jellemző növényei a bugatölcsér (Pentstemon digitalis) és a kanadai gyömbér­gyökér (Geum canadense).

A szavanna fáin üldögél és figyeli környezetét a rőtfar­kú ölyv (Buteo jamaicensis). A földrész egyik leggyakoribb ragadozó madara, melynek számos színváltozata létezik. Közös jellemzőjük, hogy farkuk a fiatal madarakat kivéve vörösesbarna színű. Az ölyvekhez hasonlóan a fákon ül­dögélve les zsákmányára a keleti királygébics (Tyrannus ty­rannus). Hátoldala szürkésfekete, hasoldala fehér. Minden hasonló fajtól elkülöníti, hogy farktollainak vége fehér. A szavanna cserjéi közt bujkál a macskamadár (Dumetella carolinensis). Tollazata szürke, a fejtetőn helyes kis fekete sapkával. Az egyik legszebb hangú énekes a régióban; da­laiba más madárfajoktól ellesett dallamokat is beépít. Ne­vét arról kapta, hogy alkalmanként a macskanyávogáshoz megtévesztésig hasonló hangokat hallat.

A szavanna fái között fehér farkú szarvasok (Odocoileus virginianus) pihennek és legelésznek. Megszokták az em­berek jelenlétét, nem riadnak meg a közelben sétálóktól. Nevüket meglepően hosszú farkukról kapták, amelynek alsó oldala fehér. Ha az állat veszélyt észlel és a menekülés mellett dönt, farkát felemeli, így láthatóvá válik annak fehér oldala, amely társai számára riadóként szolgál.

Préri

A park másik élőhelye a magasfüvű préri típusához tarto­zik, a legnagyobb növények két méternél magasabbra is megnőhetnek. A sűrű gyep legjellemzőbb fűfajai a nagy prérifű (Andropogon gerardii), az indiánfű (Sorghastrum nutans) és a vesszős köles (Panicum virgatum). E füvek ki­tűnően alkalmazkodtak a viszonylag száraz életkörülmé­nyekhez; a nagy prérifű gyökerei például akár 3,6 méter mélyre is lenyúlhatnak a talajban [6].

A sűrű, zárt gyep télen és kora tavasszal az elszáradt nö­vényi részek, az előző nyárról megmaradt élettelen kórók miatt vigasztalan képet nyújt. Ez áprilisban az aranyzízia (Zizia aurea) virágzásával változik meg. A zíziát különle­ges virágok sora követi, amilyen a csillagos prérigyertya (Camassia scilloides), a kanadai kakastaréj (Pedicularis canadensis) és az ohiói tradeszkancia (Tradescantia ohi­ensis). Nyártól kora őszig igazi színkavalkádban gyö­nyörködhetnek a préri látogatói. Különösen jellemzőek a fészkesvirágzatú fajok, amilyen a halvány kasvirág (Echinacia pallida), a bíbor kasvirág (Echi­nacia purpurea), a hamisüröm (Parthenium integ­rifolium), a borzas kúpvirág (Rudbeckia hirta) és a nagyvirágú szépecske, másik nevén nagyfészkű me­nyecskeszem (Coreopsis grandiflora).

Egy másik jellemző csoportot alkotnak a pillangósvi­rágúak. Közéjük tartozik a fehér borsófürt, más néven álindigó (Baptisia alba). A mutatós növény úgy néz ki, mint egy aprócska fa. Csúcsán található a fehér virá­gokból álló hosszú virágzat. Az indiánok és a korai telepe­sek gyógyteát készítettek belőle, a legelő állatok azonban elkerülik, mivel nagy mennyiségben mérgező hatású [7]. A préri egyik leglátványosabb virága az ajakosok közé tar­tozó csöves méhbalzsam vagy vad bergamott (Monarda fis­tulosa), amelyet dísz- és gyógynövényként is használnak. Virágát gyakran látogatják lepkék, méhek és kolibrik is.

A préri jellemző növényei a selyemkórók, így például a különleges, narancssárga virágú gumós selyemkóró (Asclepias tuberosa) és a közönséges selyemkóró (Asclepias syriaca). Ez utóbbi Magyarországon rendkívül veszélyes inváziós növény, az amerikai Közép-Nyugat prérijén vi­szont őshonos. Június második felétől nyílik a jukkale­velű iringó (Eryngium yuccifolium), amelynek levelei rend­kívül hasonlóak a Magyarországon is előszeretettel ültetett pálmaliliom (jukka) leveleihez. Június végén kezd virágozni az iránytűnövény (Silphium laciniatum). Levelei függőleges helyzetben állnak és többnyire északra vagy délre mutat­nak. Így a kora reggeli és a késő délutáni napfényt hasz­nálják ki, de elkerülik a dél körüli, legerősebb napsugara­kat, amelyek a növény túlmelegedését okoznák.

A késő nyár és az ősz virágai közül legjellemzőbbek az őszirózsák, a napraforgók és az aranyvesszők. Ekkor nyílik többek közt a lilán virító mirigyes őszirózsa (Aster novae-angliae) és a többnyire fehér lándzsás őszirózsa (Aster lanceolatus), a kései aranyvessző (Solidago altis­sima), valamint a közel négy méter magas fűrészfogas napraforgó (Helianthus grosseserratus).

A préri sáskák, bogarak, méhek, poloskák, kabócák, lep­kék és más rovarok seregének ad otthont. Sokuk megha­tározása a szakterület szakembereinek közreműködését igényli. De azért akad néhány könnyen azonosítható faj. A vörös selyemkórócincér (Tetraopes tetrophthalmus) szin­te kizárólag a közönséges selyemkóróval táplálkozik. Ke­vésbé válogatós a királylepke (Danaus plexippus) hernyója, hiszen a selyemkóró-nemzetség több tagját is szívesen fo­gyasztja. A selyemkóró mérgező növény, és a királylepke hernyója képes arra, hogy a méreganyagokat saját testébe építve ő maga is mérgezővé váljon. A hernyó, majd a belő­le kialakuló lepke élénk színe is arra szolgál, hogy figyel­meztesse a közelítő ellenségeket: „Ne próbáljatok megen­ni, mérgező vagyok!” A királylepkének van még egy külön­leges tulajdonsága, amely miatt számos természetfilmbe és ismeretterjesztő könyvbe bekerült. Az őszi hűvös idő­járás beköszöntével a királylepkék gyülekezni kezdenek, majd a vándormadarakhoz hasonlóan dél felé indulnak. Mexikó hegyvidéki erdeiben telelnek át és tavasszal tér­nek vissza az amerikai Közép-Nyugatra. A prérin figyeltük meg a kérdőjeles lepkét (Polygonia interrogationis), amely erdőkben, erdőszegélyekben és virágoskertekben is elő­fordul. Nevének magyarázata, hogy hátulsó szárnyának fonákján a kérdőjelhez hasonló minta látható.

A préri lakója, de az erdőben is jól érzi magát De Kay barnasiklója (Storeria dekayi). Az Egyesült Államok kele­ti részén viszonylag elterjedt állat. Apró termetű, hossza legtöbbször mindössze 17-30 centiméter. Csigákkal, mez­telencsigákkal, földigilisztákkal és rovarokkal táplálkozik.

A préri leglátványosabb madarai a pirosvállú csirögék (Agelaius phoeniceus). A tojók barna-fehér tollaza­ta nem túl feltűnő, a hímek mintája viszont éppen a fel­tűnést szolgálja: fényes fekete tollruhájukat vállukon egy nagy vörös és egy kisebb sárga folt díszíti. A hímek kora tavasztól kezdve szinte megállás nélkül énekelnek, mi­közben piros foltjaikat mutogatják, amelyekkel egyrészt a tojók tetszését szeretnék elnyerni, másrészt pedig a többi hímet riogatják. A pirosvállú csiröge régebben a mocsaras területek lakója volt, az utóbbi fél évszázadban azonban a prérin is megtelepedett [8].

A préri jellegzetes madarai közé tartozik az északi álarcosposzáta (Geothlypis trichas). Nevét onnan kapta, hogy az élénksárga hasú hím arcán álarcra emlékez­tető fekete sáv húzódik keresztül; Amerikában ezért sárga bandita néven is ismerik. A madarak a talaj fel­színéhez közel, a sűrű növényzetben kutatnak táplálék után, de a hímet gyakran látni, amint egy magasabb növényre telepedve énekel. A fészek néhány centimé­terrel a talaj fölött rejtőzik, néha még teteje is van. A tojásokat a tojó költi ki, közben a hím eteti őt. A fió­kák táplálását a két szülő közösen végzi.

A Meadowbrook park prérije fölött cikázva vadászik az odúfecske (Tachycineta bicolor). Fecskéktől szokatlan módon bogyókat is esznek, aminek nagy hasznát veszik hideg időben, amikor kevés rovart tudnak fogni. Az odú­fecske, ahogy neve is mutatja, faodvakban, illetve ma már részben mesterséges madárodvakban fészkel. A szülők a fészek környékét bátran védelmezik a vélt vagy valós el­lenségektől; néhány légitámadást mi is átéltünk, pedig nem voltunk túl közel az odújukhoz és eszünk ágában sem volt megközelíteni a fiókákat.

Az észak-amerikai prérik egyik legjellemzőbb madara a préripinty (Spiza americana). A prérik nagy része sajnos eltűnt, de a préripinty szerencsére sikeresen alkalmaz­kodott a mezőgazdasági területekhez is, így ma is sokfe­lé hallható éneke.

A Meadowbrook park préri élőhelyének lakója a flo­ridai üreginyúl (Sylvilagus floridanus). Magyar neve nem túl találó. Egyrészt nemcsak Floridában található meg, hanem általánosan elterjedt az Egyesült Államok kele­ti felében. Másrészt nem ás magának üreget, legfeljebb más állatok által készített föld alatti járatokba húzódik be alkalmanként, leginkább hideg időben [9]. A nyúl leg­többször a sűrű növényzet takarásában lévő kis mélye­désben pihen. Az anyaállat utódai számára a talaj felszí­nén készít fészket, amelyet fűvel és szőrrel bélel ki.

Újra megtalált harmónia?

Ma már több, mint 8 milliárd ember él a Földön, így egy­re többször és egyre élesebben merül fel a dilemma, hogy mire használjunk egy adott területet. Ha embe­ri céloknak rendeljük alá, az általában a természet el­pusztításával jár, ami viszont az emberiség hosszú távú fennmaradását veszélyezteti. A megoldás része lehet, ha olyan helyeket alakítunk ki, amelyek közvetlen emberi igényeket is szolgálnak, ugyanakkor a természeti értékek megőrzését is garantálják. Erre szolgál kitűnő példaként a Meadowbrook park. Rendszeresen érkeznek ide iskolás csoportok, hogy lakóhelyük eredeti élővilágáról tanul­janak. Néhány látogató távcsővel a nyakában járja be a park ösvényeit, madarakra lesve. Mások a városi élet za­jától menekülnek ide, a naplementében gyönyörködnek, vagy a zöldessárgán világító szentjánosbogarak pompás fényjátékát tekintik meg alkonyat után. Sokan kocogni, kerékpározni vagy sétálni jönnek ide. Hétvégén a park piknikező családoknak ad helyet, a gyerekeket pedig ját­szótér várja. Mindeközben a példaértékű ökológiai resta­urációnak köszönhetően a patak, az erdő, a szavanna és a préri együttese őshonos növény- és állatfajok seregének nyújt biztos menedéket. A Meadowbrook park létrehozá­sához hasonló kezdeményezések egy lépéssel közelebb vihetnek ahhoz, hogy újra megtaláljuk a természet és az ember közötti rég elveszett harmóniát.

TOLNAY DOLLY – ERDŐS LÁSZLÓ

Nyitóképünk: Tájkép a Meadowbrook park prérijén, előtérben a halvány kasvirág (Erdős László felvétele)

A cikk megírását Fulbright kutatói ösztöndíj tette lehetővé.

IRODALOM


[1] Grayson, D. K. (2001): The archaeological record of human impacts on animal populations. Journal of World Prehistory 15:1-68.
[2] Angle, P. M. (szerk.) (1968): Prairie State. Impressions of Illinois, 1673–1967, by travelers and other observers. Chicago: The University of Chicago Press.
[3] White, J. (2012): Inventory and analysis of the flora of Meadowbrook park. Urbana: Ecological Services Urbana.
[4] Ernst, C. H., Lovich, J. E., Barbour, R. W. (1994): Turtles of the United States and Canada. Washington: Smithsonian Institution Press.
[5] Osborne, J. (1998): The ruby-throated hummingbird. Austin: University of Texas Press.
[6] Savage, C. (2011): Prairie: A natural history. Vancouver: Greystone Books.
[7] Kurz, D. (2004): Illinois wildflowers. Cave Mountain: Cloudland.net Publishing
[8] Rand, A. L. (1971): Birds of North America. New York: Doubleday & Co.
[9] Whitaker, J. O., Reeves R. (1998): Mammals of the North East. Tampa: World Publications.

Természet Világa