Küzdelem a patogénekkel – Antibiotikum bölcsőszájból

Egyre többet hallunk a baktériumok rezisztenssé válásáról, arról, hogy a jól bevált antibiotikumok hatásta­lanná válhatnak a jövőben. Ezért van nagy jelentősége az olyan kutatásoknak, amelyek új lehetőségeket, új fegyvereket keresnek a baktériumok elleni harch. Ezek az új lehetőségek pedig gyakran a legváratlanabb helyekről érkeznek. Cikkünkben például egy olyan antimikrobiális hatás nyomába erednek a kutatók, amely a bölcsőszájú halak szájában jelentkezik. Ezek az élőlények a szájukban nevelik utódaikat – és az ikrák vé­delme úgy tűnik, nem csak fizikai tényezőkkel szemben hatásos, hanem valamilyen, eddig ismeretlen me­chanizmus révén a kórokozókkal szemben is működik.

Ötletadó sügérek

Gödöllői tanulmányaim során 2002 körül hallottam először az ikrakeltetőkről, ezekről a mesterséges esz­közökről, amelyekkel a halak szaporításában használ­nak. Már akkor elhatároztam, hogy díszhaltenyésze­temben alkalmazni fogom őket. Nyolc évre rá vá­sároltam meg az első gyári változatot, ezt követően nemsokára már saját tervezésű ikrakeltetőket hasz­nálva szaporítottam halaimat, elsősorban afrikai sü­géreket. Rengeteg ivadékom volt akkoriban, sok száj­költő fajt tenyészettetem. A keltetők lárvanevelésre (az ikrából kikelt szikzacskós ivadék nevelésére) még alkalmasabbnak bizonyultak. Észrevettem, hogy ha az ikrákat a nőstényekkel keltetem, azaz hagyom őket szájban költeni, jobb eredményre számíthatok, így csak a lárvákat vettem el tőlük ezt követően, s őket neveltem az ikrakeltető eszközökben. Voltak a lárvák mellett meg nem termékenyült ikrák, melyek intaktak maradtak a gombaparazitákkal szemben a kelés után 10 napot követően is. Ezt látva jöttem rá, hogy erős antimikrobiális hatás lehet a háttérben, így indult el a kutatás 2012 körül, amelyről végül a Biomedical Journal of Scientific & Technical Research című szakfolyóiratban jelent meg Maász Gábor, Nyitray László és a szerző cikke.

Melanochromis johannii afrikai szájköltő bölcsőszájúhal nősténye által forgatott, nyolc napos lárvák, mellettük az elhalt ikrák, melyeket a mikroorganizmusok nem tudtak igazán kolonizálni

Halbiológosukkal, halgenetikusokkal eredtünk a jelenség nyomába. Egy pilotprojektbe kezdtünk, mely­nek része volt egy bakteriális, egy tömegspektrometri­ai (MALDI-TOF) és egy ikrakeltetéses vizsgálat. A bakte­riológiai vizsgálatok legfontosabb eredménye az lett, hogy az ikrák felszínén több baktérium található amikor a szülők szájába kerülnek, mint napokkal ké­sőbb, amikor már eltöltöttek egy kis időt a szájüreg­ben. Ez az eredmény antibakteriális hatásra utalt. A tömegspektrometriai vizsgálat igazolta pedig pep-tidek és kisfehérjék jelenlétét a szájüregben.Az ikrakeltetés vizsgálata szintén érdekes eredmé­nyekkel zárult. Vizsgáltuk a szájköltés, a keltetés és a gombaölő szer melletti keltetés esetén az ikrák mor­talitását, tehát a kelési eredményt. A legmagasabb túl­élést a szájban kelt ikráknál kaptuk, csaknem 100 szá­zalékost, az ikrák harmada kelt ki gombaölő szer mel­lett, és az összes elhalt a keltetőben. Ezen eredmények szintén antimikrobiális hatásra utaltak.

Vírusok ellen is véd?

Akkoriban kezdett elterjedni a Sars-CoV-2 vírus, alakult ki a koronavírus járvány, mely pandémiává vált. Fel­merült bennünk, hogy a szájban termelődő peptidek alkalmasak lehetnek a vírusok ellen is. Az irodalom­ban találtunk forrást hatékony antivirális peptidekről. Kísérletes úton azonban nem tudtunk kimutatni anti­virális hatást a halak szájüregéből. Figyelmünk ezért a halak vérében található peptidek felé fordult. Bár tud­tuk, hogy lehetnek az állatokban hatékony antivirális peptidek (AVP-k), a kérdés az volt, hogyan találjuk meg ezeket a vérben található „tengernyi” más peptid és fehérje között?

Melanochromis johannii hím

Rájöttünk, hogy leginkább a vírussal tudnánk ki­szűrni őket, melyhez kötődniük kell ahhoz, hogy ha­tékonyak legyenek. Az antivirális peptideknek számos csoportja van, egyesek a vírust úgy gátolják, hogy a ter­melődését biztosító biokémiai folyamatokat blokkol­ják sejten belül, mások a vírusfehérjék kötését akadá­lyozzák meg a gazdasejt fehérjéihez, így akadályozva a vírus sejtbe való bejutását. Számunkra az utóbbiak voltak érdekesek.

De milyen módszerrel tudjuk a vérből kiszűrni a vírus segítségével a keresett peptideket? Egy ismert el­járást választottunk, mely egy affinitáskromatográfiás immunológiai módszer, csak mi AVP-kre adaptáltuk. A lényege, hogy a vírust mágneses gyöngyökhöz kötjük a vírusmembrán fehérjék segítségével.

Keltetett ikrák, amik elhaltak, az intenzív mikrobiális hatás (gomba, baktérium) szabad szemmel is látható

A kísérleti állatok véréből ultracentrifugálással elvá­lasztjuk a megfelelő tömegű frakciót, ami az esetünk­ben a 30 000 dalton alatti molekulákat jelenti. Ezt a frak­ciót visszük be a molekulacsapdánkba, azaz affinitásk­romatográfiás rendszerünkbe. A kötődni képes mole­kulák az oszlopban maradnak a vírushoz tapadva, a többi távozik. A minket érdeklő, az oszlopban maradó molekulákat aztán savas glicines oldattal moshatjuk le, így nyerjük ki őket további vizsgálatok céljára.

Peptidek csapdában

Előre tudtuk, hogy a bioaktív molekulák mellett szá­mos más anyag is feltapadhat, így tovább szerettük volna szűkíteni a „találataink” körét. Ezért a vizsgála­tokat úgy terveztük, hogy a kísérleti állatokat oltsuk, és előtte, valamint utána is vegyünk vért. Az antigéneket, esetünkben az inaktív vírusokat a vérben moleku­la-jelzőrendszerek érzékelik, ami a megfelelő antivi­rális peptidek termelődését elindítja. Ha összehason­lítjuk az oltott és oltatlan állatok véréből a csapdánk által kiszűrt peptideket, akkor láthatjuk, hogy az adott patogén ellen milyen antivirális peptideket kezdtek termelni. Három szűrőt terveztünk tehát, egyrészt mé­ret szerint frakcionálunk, másrészt molekulacsapdát használunk, valamint oltunk.

Saját tervezésű, gyártású ikrakeltetők

Mindezen eljárásokon átesett két mintát (oltott, ol­tatlan) HPLC-MS-el, azaz tömegspektrométerrel kell megvizsgálni, így látjuk az eredményeket, és megha­tározható lesz az érdekesnek tűnő peptidek aminosav szekvenciája.

A következő lépés ezeknek a megtalált, vizsgálatra kiválasztott peptideknek a szintetizálása, amely mé­rettől függően történhet kémiai, vagy biotechnológiai módszerrel, majd elvégezzük rajtuk a vírusneutralizá­ciós tesztet. Utóbbi esetében a vírusra fogékony sejt­tenyészetre in vitro kell ráoltani a vírust és felvinni a hatóanyagjelölt molekulát. Amennyiben utóbbi blok­kolja a vírust a sejtek elpusztításában, alkalmas lehet gyógyszerjelöltként való további vizsgálatokra.

Vakcinaként alkalmazva

Az antimikrobiális peptidek másik alkalmazási lehe­tősége vakcinákban való felhasználásuk. A vakciná­kat az antitestekre optimalizálják, azaz úgy alakítják használatukat, hogy ezekből a szervezet megfelelő mennyiséget termeljen az oltás hatására. Így érik el, hogy az oltás védelmet jelent az oltott szervezet szá­mára. Az AVP-k a szervezet első védelmi vonalát képe­zik, termelődésük megelőzi az antitestekét. Elsősorban a vírus „felszaporodását” gátolják meg, így szintén alkalmasak lehetnek a betegségek megelőzésére. Ha a vakcinációt úgy alakítanánk, hogy ezen molekulák termelődésére optimalizálnánk azt, szintén kedvező eredményeket kaphatnánk. Kisebb molekulák, azaz megtermelésük nem igényel annyi energiát a szerve­zet részéről, így a vakcina valószínűleg kevésbé lenne megterhelő a szervezetünk számára. Többször kelle­ne alkalmazni (beadni), mivel gyorsabban megszűnik kedvező hatásuk, de egyszerre kevesebb inaktív vírus bevitele is elegendő lenne. A legmegfelelőbbnek erre a célra az orrspray tűnik, így megvásárlásuk, beadásuk patikában, otthon történhet.

Szájköltő nílusi tilápia nőstény. Jól látszik, hogy a szája tele van ikrákkal vagy lárvákkal. (A szerző felvételei)

Az AVP-k egy bizonyos koncentráció felett citotoxi­kusak lehetnek, ennek a kedvezőtlen setjméreg-hatás­nak a csökkentése, valamint a vírusfehérjékhez való kémiai kötésük erőssége, s ezzel hatékonyságuknak növelése mesterséges módon befolyásolható. Hogyan lehetne optimalizálni szerkezetüket, mesterséges mó­don átalakítva azt? Az antivirális peptidek a fehér­jékhez az aminosav-oldalláncok közötti másodlagos kötések révén kapcsolódnak. Ha ezeket úgy alakítjuk ki, hogy a peptid-oldalláncok, amennyire lehet, kizá­rólagosan a velük párban levő fehérje-oldalláncokhoz kapcsolódjanak, kulcs-zár effektust kapunk. Így cito­toxikusságuk minimalizálható, azaz a gazdaszervezet fehérjéihez nem, csak a vírus fehérjének a kiválasztott részéhez kapcsolódhatnak.

Az afrikai bölcsőszájú halak csodálatos világa

A bölcsőszájú halak megfigyelésével észlelt érde­kes jelenségből tehát több, egymásra épülő elmélet, gondolatmenet következett. A további kutatások, vizsgálatok rengeteg új gyógyszert, új vakcinákat és mesterséges hatóanyagokat eredményezhetnek. Így segíthetnek egyszerű megfigyelések is nagyhatású kutatásokat.

ADORJÁN GÁBOR

IRODALOM


[1] Gwyer Findlay E, Currie SM, Davidson DJ (2013) Cationic host defence peptides: potential as antiviral therapeutics. Bio Drugs 27(5): 479-493.

[2] Mahendran ASK, Lim YS, Fang CM, Loh HS, Le CF (2020) The Po­tential of Antiviral Peptides as COVID-19 Therapeutics. Front Pharmacol 11: 575444.

[3] Hu H, Guo N, Chen S, Guo X, Liu X, et al. (2019) Antiviral activity of Piscidin 1 against pseudorabies virus both in vitro and in vivo. Virology Journal 16: 95.

[4] Shahin Ramazi, Neda Mohammadi, Abdollah Allahverdi, El­ham Khalili, Parviz Abdolmaleki (2022) A review on antimicro­bial peptides databases and the computational tools. Databa­se 2022(2022): baac 011.

[5] Li P, Guo R, Liu Y, Zhang Y, Hu J, et al. (2021) The Rhinolophus affinis bat ACE2 and multiple animal orthologs are functi­onal receptors for bat coronavirus RaTG13 and SARS-CoV-2. Sci Bull (Beijing) 66(12): 1215-1227.

[6] Wang G (2014) Human antimicrobial peptides and prote­ins. Pharmaceuticals (Basel) 7(5): 545-594.

[7] Broadfoot M (2022) Nose spray vaccines could Quash COVID virus variants. Scientific American.

[8] Lan J, Ge J, Yu J, Sisi Shan, Huan Zhou, et al. (2020) Structure of the SARS-CoV-2 spike receptor-binding domain bound to the ACE2 receptor. Nature 581: 215-220.

[9] Barh D, Tiwari S, Silva Andrade B, Giovanetti M, Kumavath R, et al. (2020) Potential Chimeric Peptides to Block the SARS-CoV-2 Spike RBD. Preprints 2020040347.

[10] Gábor Adorján, Gábor Maász and László Nyitray. Using the Power of Nature Against Pathogens Searching for Antiviral Peptides Effective Against SARS-CoV-2 (In Fish, Bats, and Humans). Biomed J Sci & Tech Res 50(4)- 2023. BJSTR. MS.ID.007981.

Természet Világa

Kapcsolódó cikkek